Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 28/06/2024

Vai trò của cấp ủy Đảng qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Krông Búk

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị 40), với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các Cấp ủy, tổ chức Đảng; cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 415 tỷ đồng, tăng trưởng 281 tỷ đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm đạt 12,02%, với 7.099 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện; góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (trên địa bàn huyện có 03 xã về đích nông thôn mới). Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát huy hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng được phương thức cho vay ủy thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

Cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên Quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các cấp uỷ, chính quyền cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn cân đối, bố trí một phần ngân sách huyện kịp thời bố trí ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội,  phấn đấu tăng dần tỷ lệ từng năm để đến năm 2025 đạt mức bình quân chung toàn tỉnh nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.   

z5568194448266_f9c3389c7e158da907846d9ee3ced11e

Một buổi giao dịch tại xã Cư Né

Về Nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến 10/6/2024 là: 9.469 triệu đồng, từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thường xuyên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội, thường xuyên quan tâp về mọi mặc, đặc biệt là  nguồn vốn ủy thác địa phương tăng 8.169 triệu đồng, nguồn vốn được tăng đều hàng năm, năm 2024 chuyển 1,7 tỷ đồng; tính đến 10/6/2024 nguồn Vốn Ngân sách địa phương (vốn huyện) chuyển sang NHCSXH huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là: 9.469 triệu đồng

Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hoạt động tín dụng chính sách, công tác xử lý nợ quá hạn…, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động tín dụng, ngăn ngừa các sai phạm, tiêu cực có thể xảy ra.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. 

Tác giả: NHCSXH huyện Krông Búk

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ