Khái niệm cơ chế “ Một cửa”

1. Khái niệm

“Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả chỉ thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.

2. Mục đích và Nguyên tắc

2.1. Mục đích

Trước đây, tổ chức, công dân phải đi làm nhiều lần, đến một hoặc nhiều cơ quan để liên hệ giải quyết công việc của mình. Nay với cơ chế “một cửa”, tổ chức công dân chi phải đến liên hệ tại một nơi, việc phối hợp giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

Mục đích của cơ chế “một cửa” như sau:

Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tai cơ quan hành chính nhà nước.
 

Góp phần chống tệ qan liêu, cửa quyền, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

 

Nâng cao chất lượng công vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.

Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.

Đổi mới cơ bản phương thức hoạt động của bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sơ đó sắp xếp lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2.2. Nguyên tắc

Việc áp dụng thực hiện cơ chế “Một cửa” cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 

Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.
Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, công dân.
Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Việc phối hợp các bộ phận có liên quan trong bộ máy công quyền nhằm giải công việc của tổ chức, công dân là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng,thuận tiện,đúng thời gian cho tổ chức, công dân.

2.3. Các lĩnh vực áp dụng cơ chế “một cửa”:

 

Theo quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương (theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ), cơ chế “một cửa” được áp dụng trong các lĩnh vực sau đây:

Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phê duyệt cấc dự án đầu tư trong nước và ngoài nước, xét duyệt cấp vốn xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giải quyết chính sách xã hội.
Tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng và chính sách xã hội.

Tại xã, phường, thị trấn: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, chứng thực

Additional information