Bài viết

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện - nhiệm kỳ 2016-2021

 

       Ông Hoàng Sỹ Hùng

      Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

         Điện thoại: 02623.916.637
 

       

      Ông Phạm Đăng Khanh

     Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

    Điện thoại: 02623.916.602 

 

 

     Ông Y Nhất Kpă

     Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

     Điện thoại: 02623.501.678
 

       

              

Additional information