Bài viết

Thị xã Buôn Hồ: Gắn thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị

     Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên mà nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được Thị ủy xác định là vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết định sự phát triển đi lên của đô thị trẻ. Ngày 08/10/2012, Thị ủy Buôn Hồ đã ban hành Hướng dẫn số 12 – HD/TU về “Thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đồng thời, quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên trên địa bàn thị xã.

     Trong những năm qua, Thị ủy, cấp ủy cơ sở đã quán triệt nghiêm túc Quy định 101- QĐ/TW lồng ghép trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề qua các năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, đưa yêu cầu của Quy định 101- QĐ/TW vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, vào việc thực hiện Quy định 47 - QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm mà nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp. Có thể nói, trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Quy định 101- QĐ/TW là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW kể từ năm 2012 đến nay và là một nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

     Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, hiệu quả, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công tâm với cán bộ cấp dưới, hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, từng bước nâng cao ý thức, giữ gìn, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kiên quyết xóa bỏ tình trạng mất đoàn kết, bè phái trong nội bộ cơ quan, chi bộ. Kết quả, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy đã triển khai đến cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị, hướng dẫn từng cá nhân, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp đăng ký nêu gương theo 7 nội dung nêu tại Quy định số 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ thị xã, đánh giá chất lượng bình quân hàng năm có trên 81 % số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, 99,2% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 89,88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Bên cạnh thực hiện quy định việc nêu gương theo hướng dẫn của Thị ủy, một số đơn vị đã lựa chọn chủ đề riêng cho việc thực hiện Quy định 101- QĐ/TW phù hợp với đặc thù của ngành như Bệnh viện Đa khoa thị xã ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ CNVC Bệnh viện theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”; Công an thị xã quy định chuẩn mực, tác phong cho cán bộ chiến sỹ gắn với cuộc vận động CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã ban hành quy định về chuẩn mực nghề nghiệp của cán bộ CNVC trong giải quyết công việc của ngành; các trường học ban hành việc nêu gương cho cán bộ quản lý, giáo viên trong đó quy định các nội dung giữ gìn phẩm chất, đạo đức, không làm ảnh hưởng đến uy tín đạo đức của người người làm công tác giáo dục… Trên cơ sở yêu cầu của quy định đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, đây được xem là cách tốt nhất trong việc tạo sức lan tỏa của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Những khẩu hiệu, nội quy được niêm yết tại nơi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa

 

     Để nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt từ thị xã đến cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã phụ trách địa bàn tại các TCCS Đảng thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sai trái, theo đó tại cơ sở, cấp ủy các địa phương đã giao cho các đồng chí Đảng ủy viên thường xuyên đi kiểm tra tại địa bàn các thôn, buôn, TDP, tham dự các cuộc họp chi bộ hay các buổi họp dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền những vấn đề bức xúc, nổi cộm...; cuối năm, Thị ủy và các TCCS Đảng đều tiến hành công tác kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, theo chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm, cấp ủy các đơn vị, địa phương đã triển khai cho tập thể và đảng viên đăng ký các nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân, cuối năm tiến hành kiểm điểm việc thực hiện, để từ đó xác định đây là một trong các nội dung để đánh giá, phân loại đảng viên.

 

Thường trực Thị ủy và lãnh đạo các phòng, ban thị xã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014 tại Đảng ủy phường Đạt Hiếu

     Thực hiện việc nêu gương, trong thời gian qua, từng đồng chí trong Ban Thường vụ chủ động lên kế hoạch nêu gương và tu dưỡng rèn luyện báo cáo trước chi bộ đang sinh hoạt, trước Ban Thường vụ, thể hiện sinh động qua việc dành nhiều thời gian đi cơ sở, về việc sử dụng tài sản công đúng mục đích; công khai kế hoạch sửa chữa khuyết điểm sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó chú trọng việc khắc phục những thói quen không tốt trong sinh hoạt như: phát ngôn, tác phong, lề lối làm việc…

     Biểu hiện rõ nét về kết quả thực hiện Quy định 101 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã đã thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm quy trình, chất lượng và hiệu quả hơn. Việc sử dụng, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị bám sát quy định và hạn chế thất thoát, lãng phí của công, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa gia đình và khu dân cư có nhiều tiến bộ cụ thể hơn; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật ngày càng thực chất, khách quan hơn.

     Tại các địa phương trên địa bàn thị xã, cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nêu gương, tự giác thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiên phong trong áp dụng khoa học kỹ thuật, làm giàu chính đáng, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, tạo việc làm, tìm biện pháp giảm nghèo bền vững để nhân dân học tập và làm theo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều cán bộ thôn, buôn, TDP gương mẫu đi đầu, đóng góp tiền, công sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, hành động đó đã lôi cuốn đông đảo gia đình tự nguyện hiến đất, bỏ hoa màu để làm đường, nhà văn hóa, hay gương những cựu chiến binh hiến đất, ngày công để làm đường, góp quỹ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

     Tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà nhất là người đứng đầu đã có ý thức tu dưỡng tốt hơn về đạo đức, lối sống, chất lượng, hiệu quả công việc, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan cũng như sinh hoạt nơi cư trú. Sự đoàn kết thống nhất ngày càng được phát huy, đặc biệt là công tác giải quyết những vụ việc bức xúc nổi cộm tại một số đơn vị được tiến hành quyết liệt, tạo lòng tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với một số sự việc điển hình như: Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp quyết liệt trong việc xử lý đảng viên vi phạm; Chi bộ Viện kiểm sát lãnh đạo đơn vị giải quyết dứt điểm, đúng thẩm quyền các vụ trọng án; Đảng ủy cơ quan chính quyền chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đơn vị giải quyết có hiệu quả những sự việc liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; cán bộ chiến sỹ công an nhân dân thị xã Buôn Hồ có nhiều chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, tình trạng hách dịch, cửa quyền trong giải quyết công việc được đẩy lùi, trong giao tiếp và làm việc với nhân dân thể hiện được thái độ tôn trọng, nhanh gọn, đảm bảo pháp luật…

     Bên cạnh những chuyển biến tích cực trên, việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW trên địa bàn thị xã vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục, đó là việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 101- QĐ/TW còn mang tính chung chung, chưa được cụ thể hóa nên gây khó khăn trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có những người ở cương vị lãnh đạo thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công việc, không chịu khó học tập nghiên cứu phục vụ công tác chuyên môn; trong ứng xử, giải quyết công việc còn để xảy ra sai phạm phải nhắc nhở, hoặc gây phiền hà trong giải quyết công việc cho nhân dân; còn tình trạng cán bộ, đảng viên các cấp vi phạm kỷ luật…

     Trong thời gian tới, để thị xã Buôn Hồ tiến bước đi lên phát triển bền vững, trở thành đô thị loại III vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 08 – NQ/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk thì đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên của Đảng bộ thị xã, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu. Đặc biệt trong quá trình thực hiện Quy định 101 – QĐ/TW phải gắn liền với các nội dung thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

 

Nguyễn Thị Thanh

Ghi nhận từ việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thị xã

     Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn Đảng bộ thị xã Buôn Hồ bên cạnh triển khai các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chí trị thường xuyên thì nhiệm vụ chính trị quan trọng là tập trung cho công tác Đại hội các TCCS Đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV, do đó việc triển khai các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” được các đơn vị tích cực áp dụng thực hiện, nhất là về công tác đoàn kết xây dựng Đảng.

     Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn về học tập chuyên đề năm 2015 thì Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành hướng dẫn (Hướng dẫn số 29 – HD/TU ngày 26/01/2015) để triển khai thực hiện. Theo tinh thần chỉ đạo của Thị ủy, các TCCS Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, các cơ quan tuyên truyền đã thực hiện việc tổ chức học tập, tuyên truyền, thảo luận và liên hệ nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân, đồng thời hướng dẫn việc đăng ký nội dung học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, tập thể đơn vị phù hợp với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của từng tổ chức, cá nhân. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên các đơn vị, địa phương đã được tiếp thu nội dung chuyên đề với gần 3.000 lượt người tham gia. Đặc biệt việc thực hiện chuyên đề được Thị ủy và các đơn vị, địa phương gắn với triển khai công tác Đại hội các TCCS Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV, kết quả bước đầu cho thấy hầu hết các TCCS Đảng đã tổ chức đại hội theo đúng tinh thần của Chỉ thị 36 – CT/TW và thành công tốt đẹp.

     Trong triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại nhiều đơn vị, địa phương đã xuất hiện những mô hình hay, việc làm ý nghĩa hoặc những tấm gương tiêu biểu, đó là những việc làm thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, đáng để nêu gương như: Hội Cựu chiến bình thị xã đã thể hiện được sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội CCB đề ra. Cán bộ, hội viên ở các cơ sở đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân tín nhiệm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, và hoạt động nghĩa tình. Vận động xây dựng quỹ hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, 6 tháng đầu năm toàn hội đạt 1tỷ 970 triệu đồng, cho 172 hội viên vay phát triển sản xuất với lãi suất thấp. Vận động góp quỹ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở bằng hình thức mỗi hội viên góp 20.000đ trở lên, 6 tháng đầu năm đã vận động thu được 25,4 triệu đồng đạt 70% theo kế hoạch, dự kiến sẽ hỗ trợ xây nhà cho 1 hội viên thực hiện trong qúy 3/2015. Ngoài ra, Hội đã tích cực vận động đa dạng hóa các hình thức giúp nhau phát triển kinh tế và các hoạt động nghĩa tình khác như giúp nhau sửa nhà 64 công, tưới nước 35 công, hỗ trợ cây giống cà phê, tiêu, bơ cho nhau trị giá trên 10 triệu đồng. Hội viên tham gia ủng hộ qũy vì người nghèo, hỗ trợ quỹ chất độc da cam với số tiền gần 64 triệu đồng. Đặc biệt, các cơ sở hội thăm và tặng quà các gia đình Chính sách, các hộ nghèo và buôn kết nghĩa 19,2 triệu đồng; tích cực tham gia chương trình Nông thôn mới, tổng cộng ngày công tham gia là 723 công, trị giá trên 12 triệu đồng (tham gia cùng các địa phương làm 13km đường giao thông thôn, buôn và tổ dân phố với 418 ngày công trị giá 5.315.000đ, 182 công nạo vét tu sửa 2 km kênh mương chống hạn trị giá 4,3 triệu đồng, 82 công dọn vệ sinh môi trường, 41 công tham gia trồng cây xanh với các đoàn thể…).

     Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua của Hội như: vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ xây dựng Tượng đài Bà Triệu do Trung ương Hội phát động, đến nay đã huy động được 16 triệu đồng. Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường thị xã xây dựng kế hoạch liên tịch về việc xây dựng mô hình điểm “Buôn tôi Xanh-Sạch-Đẹp” tại Buôn Trắp, xã Ea Đrông với việc trồng 100 cây sao đen dọc 2 bên đường dài 500m, số tiền 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN các xã, phường còn xây dựng các mô hình 3 sạch tại địa phương như Hội LHPN xã Bình Thuận tiếp tục nhân rộng mô hình “Con đường hoa” 3 km, xây dựng được 2 Mô hình “ Phụ nữ nói không với túi nilon” tại phường Bình Tân và An Lạc, tặng 40 chiếc làn đi chợ cho các thành viên nhằm từng bước hạn chế dử dụng túi nilon, góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, đã xây dựng được 25 mô hình 10+1, 20+1 (10 + 1 là 10 người giúp đỡ 1 hộ khó khăn, 20 + 1 là 20 người giúp đỡ 1 hộ khó khăn), tại các chi hội, giúp đỡ các hộ khó khăn xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

     Trên địa bàn xã Ea Siên, công tác triển khai xây dựng nông thôn mới tại thôn 6A, 6B có nhiều kết quả đáng ghi nhận, UBMTTQ xã đã tuyên truyền, vận động, trực tiếp cùng với các đoàn thể xã, chi bộ, chi đoàn của hai thôn, buôn tham gia đóng góp 334 ngày công lao động, đồng thời vận động ủng hộ được 15.400.000 đồng từ cán bộ đảng viên, các trường học, Giáo họ Vinh Phúc và các hộ kinh doanh hoàn để thành con đường 2,5km tại hai thôn này.

     Bên cạnh đó nổi bật lên những tấm gương điển hình như: gương chị Trần Thị Kim Hương, chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Quyết Thắng, xã Ea Blang, là gương sản xuất kinh tế giỏi với nhiều cách làm hay trong việc vận động xây dựng được mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, để giúp cho chị em hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua cũng như trong năm 2015, bản thân chị đã giúp chị em hội viên nghèo, chị em gặp khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng không lấy lãi; hay gương chị Lý Thị Danh thuộc Hội phụ nữ phường An Bình tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động có thu nhập ổn định, trong năm 2015, chị đã giúp đỡ cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình không lẫy lãi…

     Sáu tháng cuối năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, thị xã, mà đặc biệt là công tác Đại hôi Đảng bộ thị xã lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội XII của Đảng, do đó, các TCCS Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân mà trước hết là ở cán bộ đảng viên, cùng đoàn kết trong việc xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, góp phần để Đảng bộ thị xã tổ chức Đại hội lần thứ XV thành công theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi người gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định 101 – QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Nguyễn Thị Thanh

Thị xã Buôn Hồ: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo

     Với đặc thù là địa phương có nhiều tôn giáo lớn, như: Công giáo, Phật giáo, Cao đài và Tin lành, số lượng tín đồ 47.094, chiếm 46,6% dân số toàn thị xã. Những năm qua, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và sống “tốt đời, đẹp đạo”.

     Có được những thành quả trên là nhờ sự nỗ lực, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo của cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở; đồng thời, quan tâm, chú trọng công tác huy động đội ngũ người có uy tín, gồm các già làng, trưởng thôn, các chức sắc, chức việc các tôn giáo để họ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc; nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Nhà thờ Buôn Hồ: kiến trúc góp phần làm cho diện mạo của thị xã Buôn Hồ đẹp hơn

 

     Tuy nhiên, điểm nổi bật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở thị xã trong thời gian qua, đó là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương Hồ Chí Minh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở học tập và tiếp thu tư tưởng của Người, như: làm công tác tôn giáo là phải vận động đồng bào các tôn giáo tham gia các phong trào kháng chiến, kiến quốc. Nhưng phát động phong trào gì cần phù hợp theo giáo lý, giáo luật của các tôn giáo thì phong trào đó mới có sức lôi cuốn mạnh. Trên cơ sở tư tưởng của người, những năm qua thị xã đã đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trên toàn thị xã, nhất là trong đồng bào các tôn giáo; những phong trào góp sức xây dựng giao thông nông thôn, quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, quỹ tình thương, quỹ vì người nghèo... Điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước có cơ sở tình thương chùa Bửu Thắng với việc cưu mang, nuôi dạy trẻ em mồ côi, tàn tật, người không nơi nương tựa; Phật tử chùa An Lạc, chùa Tường Vân nấu cơm chay từ thiện cho hàng trăm bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa Tx Buôn Hồ. Nhiều chương trình hoạt động xã hội cũng được đông đảo bà con có đạo đồng tình hưởng ứng, như: vận động xây dựng 20 ngôi nhà đại đoàn kết, 3 nhà tình thương, ủng hộ tiền vật chất trị giá gần 1 tỷ đồng, vận động hũ gạo tình thương được hơn 5,5 tấn, 173 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo. Ngoài ra, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con giáo dân còn đóng góp vật chất, ngày công, tự nguyện hiến trên 5.000m2 đất nâng cấp hàng trăm km đường giao thông nông thôn… là đúng tinh thần “thương người như thể thương thân” của đạo Công giáo, “lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha” của Phật giáo…nên được các tín đồ các tôn giáo nhiệt liệt hưởng ứng.

     Trên cơ sở lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “làm công tác tôn giáo là luôn phải quan tâm đến mọi sự kiện liên quan đến đồng bào các tôn giáo. Người cũng chỉ ra rằng, khuyết điểm mà nhiều cán bộ làm công tác tôn giáo hay mắc là thái độ định kiến, hẹp hòi với đồng bào có đạo. Người coi đó là kẻ thù bên trong rất đáng sợ “vì nó phá hoại từ trong phá ra”. Học tập tấm gương của người, thị xã Buôn Hồ luôn tạo điều kiện cho phép chỉnh trang, xây dựng mới nhiều cơ sở thờ tự, như: Nhà thờ Buôn Hồ, Chùa An Lạc, Chùa Thiện An, Chùa Bửu Thắng… với kiến trúc cổ kính, dân tộc và hiện đại đã góp phần làm thay đổi diện mạo của thị xã; củng cố niềm tin của giáo dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, hàng năm vào các dịp lễ hội của các tôn giáo như lễ Phật đản, Vu lan của bà con Phật tử, lễ Giáng sinh, phục sinh của bà con Công giáo…thị xã đều tổ chức gặp mặt và xuống tận các điểm thờ tự thăm hỏi, chúc mừng; đồng thời, tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức đón lễ trang nghiêm và vui vẻ, tạo nên một nét đẹp văn hoá trong sinh hoạt tôn giáo của nhân dân trong toàn thị xã.

     Có thể nói, hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở thị xã Buôn Hồ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”; quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện đời sống; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Hoàng Thành

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

     “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy đảng các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn kết được tất cả các tầng lớp nhân dân; là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là sự mong đợi của nhân dân đối với Đảng hiện nay. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết làm nên sức mạnh, đoàn kết là điểm then chốt, cội nguồn của thành công, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Đảng là thành viên của mặt trận thống nhất và trách nhiệm của Đảng là phải xây dựng khối đoàn kết trong mặt trận. Muốn làm được việc đó thì Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới, trong Đảng phải thật sự đoàn kết nhất trí.

     Khi nói tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” thì trước hết phải nói đến vai trò của Đảng chính trị trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng không chỉ đại diện cho giai cấp công nhân mà đại diện cho nhân dân lao động, đại diện cho toàn dân tộc, đó là những điểm rất cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đảng chính trị. Đảng muốn vững mạnh phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, phải thực hiện thật tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; phải quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”; phải giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

     Đoàn kết, xây dựng Đảng, trước hết là phải nói đến sự quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức Đảng các cấp; thứ đến là tấm gương mẫu mực về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ đảng viên, phải trung thực, trách nhiệm, luôn luôn phấn đấu làm tròn mọi nhiệm vụ được Đảng giao phó; phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; là tấm gương luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của người đảng viên; trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, trung với nước, hiếu với dân…

 

Ảnh minh họa

 

     Có thể nói, Bộ Chính trị đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay là bởi trên thực tế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên những năm gần đây diễn biến phức tạp, ở nhiều lĩnh vực, với nhiều mức độ và hình thức biểu hiện, đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân, tính thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”, đã làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. Do đó, việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, đó cũng là việc của toàn dân nhằm thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

     Nếu như trước thềm Đại hội XI, Bộ Chính trị đã phát động chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” thì nay trước thềm Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị cũng đã quyết định triển khai chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đó có nội dung “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, với mục đích trực tiếp phục vụ cho việc tổ chức tốt Đại hội các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Theo đó, trong Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp phải có nội dung gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó để phát huy vai trò và gắn trực tiếp việc học tập với nội dung tiến hành đại hội.

     Trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII và các văn kiện đại hội đảng các cấp. Báo cáo của mỗi cấp tổ chức đảng trước đại hội cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, đơn vị. Tổ chức lấy ý kiến góp ý về các văn kiện dự thảo phải mang tính xây dựng. Tinh thần phê bình và tự phê bình cần được nâng cao nhằm đánh giá đúng mức ưu điểm, khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục.

     Để làm tròn trách nhiệm của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân, các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các quyết định, chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích và động lực; các chính sách được ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, đảng viên, công chức phải là công bộc của dân, vì nhân dân phục vụ. Mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự lấy dân làm gốc nhằm chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định nhiệm vụ “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

     Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Buôn Hồ luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, và tổ chức, đồng thời xác định đặt vấn đề đoàn kết trong Đảng lên hàng đầu. Tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực trên cơ sở các nguyên tắc của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh tập thể trong việc bàn bạc, thảo luận đề ra chủ trương, giải pháp sát với tình hình của thị xã nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Gắn công tác xây dựng Đảng với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân; đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

 

Cán bộ chủ chốt của thị xã tham gia học tập Nghị quyết

 

     Xác định công tác xây dựng chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, Thị ủy Buôn Hồ đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 01/12/2011, về việc xây dựng chi bộ, thôn, buôn, TDP và phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở xã, phường. Nghị quyết và kế hoạch của Thị ủy Buôn Hồ đã phân công cụ thể nhiệm vụ của các đồng chí Thị ủy viên theo địa bàn phụ trách, phối hợp với đảng ủy cơ sở, khảo sát thực trạng tình hình của từng địa phương, đề xuất những giải pháp có hiệu quả để đến cuối năm 2012 khắc phục cho được tình trạng thôn, buôn, TDP chưa có đảng viên, giao UBND thị xã cân đối kinh phí phục vụ cho việc thẩm tra lý lịch đảng viên theo thực tế, quan tâm đến công tác mở các lớp nhận thức về Đảng ở cơ sở. Kết quả cho thấy đến nay trên địa bàn thị xã Buôn Hồ có 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ; 100% số trường công lập có chi bộ đảng.

     Năm 2015, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề năm 2015 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn gắn với triển khai việc đăng ký các nội dung làm theo Bác của các tập thể, cá nhân phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên và tổ chức.

     Việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh có vai trò quyết định đến việc bảo vệ chế độ Chính trị, con đường phát triển của đất nước lên Chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, Đảng phải luôn tự chỉnh đốn mình, đoàn kết và có quan hệ máu thịt với nhân dân, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kiên quyết giải quyết dứt điểm hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên chúng ta - với tư cách là người lãnh đạo, thì người lãnh đạo ấy phải có trách nhiệm xây dựng Đảng, với tư cách là đảng viên, thì người đảng viên ấy phải gương mẫu tự mình rèn luyện phẩm chất, tư cách...

 

Nguyễn Thị Thanh

Thị xã Buôn Hồ: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo

     Với đặc thù là địa phương có nhiều tôn giáo lớn, như: Công giáo, Phật giáo, Cao đài và Tin lành, số lượng tín đồ 47.094, chiếm 46,6% dân số toàn thị xã. Những năm qua, để đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và sống “tốt đời, đẹp đạo”… Thị xã Buôn Hồ đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương Hồ Chí Minh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:“Chúa Giêsu dạy: Đạo đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa” và chính người đã khẳng định đạo đức tôn giáo là có giá trị nhân bản, phù hợp với đạo đức của xã hội. Hơn nữa, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện ra sự tương đồng giữa học thuyết tôn giáo và cách mạng trong một đoạn văn nổi tiếng:“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những ưu điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho mọi người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên cõi đời này, nếu họ hợp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”.

     Người cho rằng làm công tác tôn giáo là phải vận động đồng bào các tôn giáo tham gia các phong trào kháng chiến, kiến quốc. Nhưng phát động phong trào gì cần phù hợp theo giáo lý, giáo luật của các tôn giáo thì phong trào đó mới có sức lôi cuốn mạnh. Những phong trào cứu đói, Mùa đông binh sĩ, cầu hồn cho các liệt sĩ bỏ mình cho Tổ quốc…là đúng tinh thần “thương người như thể thương thân” của đạo Công giáo, “lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha” của Phật giáo…nên được các tín đồ các tôn giáo nhiệt liệt hưởng ứng.

     Cán bộ làm công tác tôn giáo phải là người am hiểu giáo lý, giáo luật của các tôn giáo để khi giao tiếp, nói được ngôn ngữ tôn giáo với đồng bào có đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người như vậy. Người không chỉ viết thư thăm hỏi, chúc mừng khi lễ Giáng sinh, lễ Phật đản mà còn chia sẻ với các tín đồ bằng tâm tình tôn giáo. Với Công giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi họ “Phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc”, “Kính chúa, yêu nước”. Với đồng bào Phật giáo, Người động viên các tín đồ hãy hành động theo lời Đức Phật: “Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha”. Còn với đồng bào Cao đài, Hòa Hảo, Người thúc đẩy lòng “ái quốc”…  

     Làm công tác tôn giáo là luôn phải quan tâm đến mọi sự kiện liên quan đến đồng bào các tôn giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh mau mắn chia vui với linh mục Nguyễn Duy Lộc ra vùng kháng chiến để đi theo cách mạng năm 1946 và cũng kịp thời chia buồn về việc các Giám mục, linh mục, giáo dân ở Vinh bị thương do bom đạn giặc Mỹ năm 1968…Các bài điếu linh mục Phạm Bá Trực năm 1954 hay thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng về việc con trai bác sĩ hy sinh năm 1947 là những áng văn xúc động, thấm đẫm tình người…

     Người cũng chỉ ra rằng, khuyết điểm mà nhiều cán bộ làm công tác tôn giáo hay mắc là thái độ định kiến, hẹp hòi với đồng bào có đạo. Người coi đó là kẻ thù bên trong rất đáng sợ “vì nó phá hoại từ trong phá ra”. Người viết: “Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi. Tư tưởng hẹp hòi thì nhiều thù mà ít bạn (như vấn đề tôn giáo)”. Hoặc những quan niệm thành kiến sai lầm cho rằng: “đồng bào Công giáo là lạc hậu là khó vận động”. Người nhắc nhở cán bộ khi vào nhà đồng bào có đạo không được nằm trước bàn thờ, khi nói chuyện, tuyên truyền chính sách cũng phải thận trọng, ý tứ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán: “Đồng thời vì cán bộ ta kém, có nơi có những hành động lố lăng, phạm đến tín ngưỡng và quyền lợi của đồng bào tôn giáo”. Nhiều cán bộ làm công tác tôn giáo chỉ lo mỗi việc vận động đồng bào có đạo tham gia kháng chiến kiến quốc, công việc của đạo thì để phía tôn giáo lo. Nói theo ngôn ngữ thời nay là chỉ lo phần “đẹp đời” còn “tốt đạo” là việc của riêng tôn giáo. Đây là một quan niệm thiếu biện chứng triết học. Bởi vì “tốt đạo” và “đẹp đời” luôn gắn bó khăng khít với nhau. Có một ngôi nhà thờ mới, rõ ràng là “tốt đạo” vì bà con có nơi thờ tự khang trang, nhưng nhà thờ cũng là một công trình văn hóa của địa phương nên nó làm đẹp cho cả xã hội và nó cũng chứng tỏ chính sách tôn giáo đúng đắn của Nhà nước, nó lại cổ vũ động viên đồng bào có đạo phấn khởi thi đua xây dựng xã hội thì cũng là “đẹp đời” nữa. Còn khi đời sống nhân dân được cải thiện thì “có thực mới vực được đạo”, đồng bào lại có điều kiện để xây, sửa nhà thờ khang trang, rước lễ sầm uất. Đẹp đời lại đưa đến tốt đạo là thế. Chính vì vậy, đi đến đâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sâu sát, tìm ra những điển hình mà biểu dương. Về Thanh Hóa, Người khen ngợi đồng chí Lý An không chỉ biết giúp nhà dân mà còn biết giúp nhà thờ trang hoàng bàn thờ ngày lễ Giáng sinh. Nói chuyện với cán bộ tỉnh Nam Định, Người biểu dương nữ đồng chí Nguyễn Thị Kim đã “đi sát với quần chúng, hiểu rõ tâm trạng của quần chúng, giúp đỡ quần chúng thiết thực giải quyết những thắc mắc và những khó khăn trong đời sống hàng ngày”. Còn khi tập huấn cán bộ làm công tác Mặt trận, Người lại nhắc nhở cán bộ cần chú ý đến việc nâng cao đời sống của đồng bào các tôn giáo vì nguyện vọng của các tín đồ chỉ đơn giản là “phần xác ấm no, phần hồn thong dong”. “Ở Việt Nam, có vấn đề tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo: nơi nào cán bộ tốt, tổ chức hợp tác xã đưa lại quyền lợi cho giáo dân thì giáo dân rất đồng tình…Ta quan tâm đời sống quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta. Ta được lòng dân thì không sợ gì cả”.  

     Trên cơ sở học tập và tiếp thu những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo; đồng thời, chú trọng công tác huy động đội ngũ người có uy tín, gồm các già làng, trưởng thôn, các chức sắc, chức việc của các tôn giáo tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc; nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Nhà thờ Buôn Hồ: kiến trúc góp phần làm cho diện mạo của thị xã Buôn Hồ đẹp hơn

 

     Bên cạnh đó, trong thời gian qua, thị xã cũng tạo điều kiện cho phép chỉnh trang, xây dựng mới nhiều cơ sở thờ tự, như: Nhà thờ Buôn Hồ, Chùa An Lạc, Chùa Thiện An, Chùa Bửu Thắng… với kiến trúc cổ kính, dân tộc và hiện đại đã góp phần làm thay đổi diện mạo của thị xã; củng cố niềm tin của giáo dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     Đặc biệt, hàng năm vào các dịp lễ hội của các tôn giáo như lễ Phật đản, Vu lan của bà con Phật tử, lễ Giáng sinh, phục sinh của bà con Công giáo…thị xã đều tổ chức gặp mặt và xuống tận các điểm thờ tự thăm hỏi, chúc mừng; đồng thời, tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức đón lễ trang nghiêm và vui vẻ, tạo nên một nét đẹp văn hoá trong sinh hoạt tôn giáo của nhân dân trong toàn thị xã.

     Có thể nói, hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở thị xã Buôn Hồ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”; quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện đời sống; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

Hoàng Thành

Additional information