Bài viết

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 luật

(Chinhphu.vn) - Trong ngày làm việc hôm nay (20/11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và Luật Kế toán (sửa đổi).

 

Trong phiên thảo luận dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 21/10, các đại biểu đánh giá dự thảo Luật đã cụ thể hóa được yêu cầu chung đặt ra từ thực tiễn, đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.

Các ý kiến cơ bản tán thành với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời cho rằng, việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát là nguyên tắc được đặt ra cho việc xây dựng dự thảo Luật này.

Về hoạt động lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, có ý cho rằng Luật cần thiết phải quy định khái quát về đối tượng lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, thời điểm, các mức tín nhiệm và hậu quả pháp lý của việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm. Còn lại trình tự, thủ tục sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Cũng trong ngày 21/10, thảo luận dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi), về nội dung chứng từ và chứng từ điện tử (quy định tại Điều 17), có đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định "trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận bằng phương tiện điện tử thì chứng từ điện tử có đầy đủ giá trị như chứng từ giấy trong việc ghi sổ kế toán, lưu trữ, phục vụ thanh tra, kiểm tra; các cơ quan thanh tra, kiểm tra phải sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện nhiệm vụ, không bắt buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi sang chứng từ giấy".

Xung quanh tiêu chuẩn của người làm kế toán, có ý kiến đề nghị nâng tiêu chuẩn và điều kiện của người làm kế toán là có bằng trung cấp trở lên. 

Về vấn đề này, Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng ý kiến đại biểu là xác đáng, góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán.

 *Cũng trong chương trình làm việc ngày 20/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại; việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Xây dựng chính quyền cơ sở

Thông tin đang được cập nhật!

 
 

Đảng - Đoàn thể

Thông tin đang được cập nhật!

 
 

Additional information