Bài viết

Cán bộ - Nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất

Họ và tên: Đặng Ngọc Thơm.
Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0903578147.
Điện thoại cơ quan: 05003.574913.
Fax:05003.574914.
 
Họ và tên: Y Rôk Niê.
Chức vụ: Phó giám đốc          
Điện thoại: 01247545697
 

 

Họ Và Tên
Chức Vụ
Số ĐT cá nhân
Nguyễn Hữu Ngữ
Chuyên viên
0906491368
Phạm Ngọc Vinh
Chuyên viên
0978701797
Đặng Quốc Thanh
Chuyên viên
0935604012
Nguyễn Thanh Nhàn
Chuyên viên
0982940256
Lê Thị Thắm
Chuyên viên
0988110003
Phạm Thị Tuyết Linh
Chuyên viên
0975790069

 

 

Additional information