Bài viết

Cán bộ - Nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất

Họ và tên: Đặng Ngọc Thơm.
Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0903578147.
Điện thoại cơ quan: 05003.574913.
Fax:05003.574914.
 
Họ và tên: Y Rôk Niê.
Chức vụ: Phó giám đốc          
Điện thoại: 01247545697
 

Phạm Ngọc Vinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0978701797

 

Họ Và Tên
Chức Vụ
Số ĐT cá nhân
Nguyễn Hữu Ngữ
Chuyên viên
0906491368
Nguyễn Thanh Nhàn
Chuyên viên
0982940256
Lê Thị Thắm
Chuyên viên
0988110003
Phạm Thị Tuyết Linh
Chuyên viên
0975790069

 

 

Additional information