Bài viết

Cán bộ - Nhân viên BQLDA xây dựng huyện

Họ tên: Lê Minh Toàn.
Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0914.071.928. 
 
Nhiệm vụ: Là người tổ chức điều hành toàn bộ các hoạt động của Ban QLDA, lãnh đạo đơn vị theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước Pháp luật về các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền tổ chức, triển khai các nội dung công việc phục vụ cho công tác đầu tư các dự án do UBND huyện làm Chủ đầu tư theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực phù hợp với quy định của Pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
Họ tên: Ngô Tiến Phi.
Chức vụ: Phó Giám đốc.
Điện thoại: 0985.255.649
 
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc, điều hành từng lĩnh vực hoạt động của Ban QLDA xây dựng theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, Chủ đầu tư và trước Pháp luật về những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet