Bài viết

Thông tin cán bộ - Nhân viên

   Thông tin cám bộ công nhân viên Hội Chữ thập đỏ huyện:

 

Họ và tên
Chức vụ
Số ĐT cơ quan
Số ĐT cá nhân
Fax
 
Nguyễn Văn Pháp
Chủ tịch
0500.3.574.209
0914.117.612
3.574.209
 
Nguyễn Thị Hiền
Chuyên viên
0500.3.574.209
0986.719.760
3.574.209
 
Nguyễn Thị Thu Vân
Kế toán
0500.3.574.209
0939.086.472
3.574.209
 
Lê Thị Ngọc Nhân viên      

 

Additional information