Bài viết

Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Stt Họ và tên Chúc vụ Điện thoại
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 02623.706.799
2 Bùi Văn Thành Phó Trưởng phòng 0914.098.361
3 Mai Thị Thanh Xuân Chuyên viên 0973.142.616
4 Phan Thị Hằng Chuyên viên 0916.269.797
5 Trần Danh Xô Chuyên viên 0916.657.747
6 Lê Thành Đô Chuyên viên 0942.647.779
7 Y Vanh Niê Nhân viên  

 

 

 

Additional information