Bài viết

Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Stt Họ và tên Chúc vụ Điện thoại
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng  
2 Bùi Văn Thành Phó Trưởng phòng  
3 Kim Niê Kđăm Chuyên viên  
4 Mai Thị Thanh Xuân Chuyên viên  
5 Phan Thị Hằng Chuyên viên  
6 Trần Danh Xô Chuyên viên  
7 Nguyễn Văn Ẩn Chuyên viên  
8 Lê Thành Đô Chuyên viên  
9 Y Vanh Niê Nhân viên  

 

 

Chuyên viên

 

Additional information