Bài viết

Cán bộ - Nhân viên phòng NN-PTNT huyện

 

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Hoàng Văn Minh
Trưởng phòng
0975.086.255
Nguyễn Đình Kính
Phó Trưởng phòng
0977.358.800

Nguyễn Văn Ẩn

Chuyên viên

0915.477.677

Đỗ Cường Thịnh
Chuyên viên
0989.541.541
Lê Thị Thoáng
Chuyên viên
0975.007.182
             Phùng Thị Thuỳ Dung Kế toán          0964.313.039

 

Additional information