Bài viết

Cán bộ - Nhân viên phòng NN-PTNT huyện

 

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Hoàng Văn Minh
Trưởng phòng
0975.086.255
Y Bleo Adrơng
Phó Trưởng phòng
0914.098.979

Nguyễn Văn Lam

Phó Trưởng phòng

0913.484.078

Đỗ Cường Thịnh
Chuyên viên
0989.541.541
               Đào Thị Thủy              Chuyên viên          0907.975.952
Lê Thị Thoáng
Chuyên viên
0975.007.182
Ngô Thị Ngọc
Kế toán
01664.873.755
Y Hao Niê
Chuyên viên
0947.991.098
              Ngô Thanh Ngân Chuyên viên          0988.660.580

 

Additional information