Bài viết

Chức năng - Nhiệm vụ Văn phòng HĐND-UBND huyện

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 

Stt
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Nguyễn Thế Anh
Chánh Văn phòng
02623.506.454
2

Đào Chí Quang

Phó Chánh VP
02623.508.789
3 Nguyễn Huy Minh Phó Chánh VP 0914.112.908
4
Từ Thị Tình
Kế toán
0935728179
5
Lê Thị Yến
Chuyên viên
0973.734.127
6 Nguyễn Anh Tuấn  Chuyên viên 0986.873.599
7 Trần Văn Tiến Chuyên viên  0973.141.747
8 Trần Thị Khánh Hòa Chuyên viên 0964.799.157
9
Nguyễn Thị Mộng Thùy
Văn thư
0985.366.323
10
Nguyễn Thị Hiệu
Văn thư
0989.750.868
11
Võ Thị Bích Hiệp
Một cửa
0976.780.003
12
Phan Thị Ni Na
Văn thư
0883.256.058
13
Đặng Thị Thu Hiền
Tạp vụ
0975.306.761
14 Trần Thị Tuyên Tạp vụ 0964.068.461
15
Lê Đình Chinh
Lái xe
0914.588.882
16
Y Hợi Niê
Lái xe
0988.798.933
17
Nguyễn Văn Hướng
Bảo vệ
01688.057.106
18
Trương Ngọc Hải
Bảo vệ
0905.259.673

 

 

Additional information