Bài viết

Chức năng - Nhiệm vụ Văn phòng HĐND-UBND huyện

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

  

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Nguyễn Thế Anh
Chánh Văn phòng
05003.506.454

Nguyễn Ngọc Đắc

Phó Chánh VP
0979.278.787

H'Ban Niê

Phó Chánh VP

0973.838.930

Nguyễn Huy Minh Phó Chánh VP 0914.112.908
Từ Thị Tình
Kế toán
0935728179
Hoàng Văn Vỹ
Chuyên viên
0986.995.017
Lê Thị Yến
Chuyên viên
0973.734.127
Nguyễn Anh Tuấn  Chuyên viên 0986.873.599
Y Huân MLô Chuyên viên 0984.959923
Nguyễn Văn Chung Chuyên viên 0906.535.325
Lê Minh Sơn Chuyên viên 0935.178.228
Trần Thị Quế Chi Chuyên viên 0988.070.141
Trần Thị Khánh Hòa Chuyên viên 0964.799.157
Nguyễn Thị Mộng Thùy
Văn thư
0985.366.323
Nguyễn Thị Hiệu
Văn thư
0989.750.868
Võ Thị Bích Hiệp
Văn thư
0976.780.003
H’ Loan Niê
Một cửa
01648.345.391
Phan Thị Ni Na
Một cửa
01683.256.058
Đặng Thị Thu Hiền
Tạp vụ
0975.306.761
Lê Đình Chinh
Lái xe
0914.588.882
Y Hợi Niê
Lái xe
0988.798.933
Nguyễn Văn Hướng
Bảo vệ
01688.057.106
Trương Ngọc Hải
Bảo vệ
0905.259.673

 

Additional information