Bài viết

Chức năng - Nhiệm vụ Văn phòng HĐND-UBND huyện

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Stt
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Nguyễn Thế Anh
Chánh Văn phòng
02623.506.454
2

Nguyễn Ngọc Đắc

Phó Chánh VP
0979.278.787
3 Nguyễn Huy Minh Phó Chánh VP 0914.112.908
4
Từ Thị Tình
Kế toán
0935728179
5
Hoàng Văn Vỹ
Chuyên viên
0986.995.017
6
Lê Thị Yến
Chuyên viên
0973.734.127
7 Nguyễn Anh Tuấn  Chuyên viên 0986.873.599
8 Lý Anh Ba Chuyên viên 0915.110.212
9 Trần Thị Khánh Hòa Chuyên viên 0964.799.157
10
Nguyễn Thị Mộng Thùy
Văn thư
0985.366.323
11
Nguyễn Thị Hiệu
Văn thư
0989.750.868
12
Võ Thị Bích Hiệp
Văn thư
0976.780.003
13
Phan Thị Ni Na
Một cửa
0883.256.058
14
Đặng Thị Thu Hiền
Tạp vụ
0975.306.761
15 Trần Thị Tuyên Tạp vụ 0964.068.461
16
Lê Đình Chinh
Lái xe
0914.588.882
17
Y Hợi Niê
Lái xe
0988.798.933
18
Nguyễn Văn Hướng
Bảo vệ
01688.057.106
19
Trương Ngọc Hải
Bảo vệ
0905.259.673

 

Additional information