Bài viết

Cán bộ - Nhân viên phòng TC-KH huyện

Họ và tên
Chức vụ
Số ĐT cơ quan
Số đt cá nhân
Fax
Bùi Thị Đê
Trưởng phòng
3 574 491
0905 593 067
3 574 482
Nguyễn Tấn Thức
P. Trưởng phòng
3 574 179
0905.415.859
 
Y Tiêm Niê P. Trưởng phòng   0977 500 153  
Lê Văn Dũng
Chuyên viên
 
0903.032.579
 
Lê Xuân Quang
Chuyên viên
 
0918 368 226
 
Thái Thị Lương
Chuyên viên
 
0943 022 629
 
Lê Thị Thu Hương
Chuyên viên
 
0905.937.977
 
 
        Trưởng phòng chỉ đạo mọi hoạt động của phòng chịu trách nhiệm trước UBND Huyện thuộc các nhiệm vụ đã giao về lĩnh vực ngân sách tài chính, kế hoạch đầu tư. Đôn đốc kiểm tra các việc thực hiện nhiệm vụ của các CBCC trong phòng, đôn đốc các bộ phận lập đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo quy định của ngành và của UBND Huyện.
        Phó phòng là người giúp trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ đã phân công và thực hiện 1 số công việc mà trưởng phòng ủy quyền trong việc quản lý Tài chính, ngân sách, kế hoạch đầu tư.

Additional information