Bài viết

Thông tin cán bộ - Nhân viên

 

Họ và tên
Chức vụ
Số ĐT cá nhân
 Nguyễn Đình Khả
 Trưởng phòng
 05003.916.621
Phạm Thành Ngọc
Phó Trưởng phòng
0905.134.179
H’ Wiê Ayŭn
Phó Trưởng phòng
0942.020.284
Lê Huỳnh Sang
Chuyên viên
0943.812.299
Phan Đăng Thuyết
Chuyên viên
01698.837.805
Huỳnh Sơn Long
Chuyên viên
0973.660.772
Võ Kim Oánh Chuyên viên  
Lương Thị Nết
Văn thư – Thủ quỹ
01685.624.907

 

Additional information