Bài viết

Thông tin lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Thanh Tra huyện

                                     
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Ông Phan Hoàng Lâm
 
                                                    Chức vụ: Chánh Thanh tra
 
                                                     Điện thoại: 0905 338 241
 
                                                   
 
                                                 
 
                                                 Ông Nguyễn Hoàng Minh
 
                                               Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
 
                                                Điện thoại: 05003.600 377
 

 

Họ và tên Chức vụ Điện thoại

Trần Hữu Xuân

Cán bộ

0916 456 079

Nguyễn Thị Kim Phúc

Cán bộ

0978 001 108

Lê Minh Sơn

Cán bộ

0935 178 228

Bùi Tiến Sỹ

Cán bộ

01696 693 663

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Cán bộ

0903 526 444

 

 

Additional information