Bài viết

Cán bộ - Nhân viên Phòng Tư pháp

 

- Họ và tên: Ngô Xuân Thiều

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982.224.312

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 05003.574.184

- Điện thoại cá nhân: 0906.576.729

 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Cẩm Huyền

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại cá nhân: 0984.782.132

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phúc

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại cá nhân: 0978 001 108

 

Additional information