Bài viết

Cán bộ - Nhân viên Phòng Tư pháp

 

- Họ và tên: Ngô Xuân Thiều

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982.224.312

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 05003.574.184

- Điện thoại cá nhân: 0906.576.729

 

 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Cẩm Huyền

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại cá nhân: 0984.782.132

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phúc

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại cá nhân: 0978 001 108

 

 

- Họ và tên: Phạm Đình Trung

- Chức vụ: Cán bộ

- Điện thoại cá nhân: 0932.432.536

 

 

  - Họ và tên: Bùi Thị Kim Chi

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại cá nhân: 0977.231.135

 

 

 

 

Additional information