Bài viết

Thông tin cán bộ Phòng LĐTB-XH huyện

Họ và tên
Chức vụ
Số đt cơ quan
Số đt cá nhân
Fax
Trần Minh Trân Trưởng phòng
 3 574 097
01689.979.031
3 574497
Trần Minh Thuận P. TP
 3 574 187
0945.574.488
3 574497
Nguyễn Tất Mau Chuyên viên
3 574 187
0979.730.507
3 574497
Đặng Quảng Ngãi Chuyên viên
3 574 187
0966.134.705
3 574497
Trần Kim Bảng Chuyên viên
3 574 187
0963.966.647
3 574497
Trương Thị Lý Kế toán
3 574 187
0986.137.978
3 574497

 

Additional information