Giới thiệu về lãnh đạo Huyện ủy

- Bí thư: Đồng chí Thái Hồng Hà 

- Phó Bí thư:

               + Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện

               + Y Mơ Mlô, Phó Bí thư - Phụ trách tổ chức cơ sở Đảng

 

Additional information