Bài viết

Thông tin cán bộ, công nhân viên Phòng Dân tộc

Họ và tên
Chức vụ
Số ĐT cơ quan
Số ĐT cá nhân
Fax
Nguyễn Tư Thế
Trưởng phòng
05003.574.116
0905198011
 
Lý Anh Ba
Chuyên viên
 
0915110212
 
Nguyễn Huyền Trang
Cán bộ
 
0973337474
 
Nguyễn Thị Luận
Kế toán
 
0987317018
 

 

Additional information