Bài viết

Thông tin cán bộ, công nhân viên Phòng Dân tộc

Họ và tên
Chức vụ
Số ĐT cơ quan
Số ĐT cá nhân
Fax
H'Ban Niê
Trưởng phòng
02623.574.116
0973.838930
 
Y Tuyên Niê
Chuyên viên
 
0965.912.265
 
Kim Niê Kđăm
Cán bộ
 
01229.431.221
 

 

Additional information