UBND huyện Krông Búk lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Ngày 10/10/2019, UBND huyện Krông Búk ban hành Thông báo số 248/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Búk

Theo đó, hồ sơ lấy ý kiến bao gồm dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Búk và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Búk.

Thông tin chi tiết tại đây

- Thông báo.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Additional information