Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá. Xem nội dung tại đây DOWNLOAD

Additional information