Triển khai văn bản Trung ương

1. Triển khai Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xem nội dung tại đây.

2. Triển khai Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xem nội dung tại đây

3. Triển khai thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ. Xem nội dung tại đây.

4. Triển khai triển Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xem nội dung tại đây

5. Triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xem nội dung tại đây

6. Triển khai văn bản của Chính phủ, Bộ giao thông vận tải. Xem nội dung tại đây

7. Triển khai Nghị định số 20/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Xem nội dung tại đây

8. Triển khai Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ. Xem nội dung tại đây

9.  Triển khai Quyết định số 152/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. Xem nội dung tại đây

10. ​Luật Tố cáo năm 2018. Xem nội dung tại đây

11. Giới thiệu Luật Tố cáo 2018. Xem nội dung tại đây

 

Additional information