Công bố và lấy ý kiến xã Pơng Drang đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Để tiến hành xét công nhận và công bố xã Pơng Drang đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 2540/QĐ/TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia góp ý về 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Pơng Drang theo nội dung Dự thảo báo cáo kèm theo.

Xem Thông báo số 190/TB-UBND ngày 09/10/2017 của UBND huyện tại đây

Dự thảo báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Pơng Drang năm 2017 tại đây.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information