Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Nguồn daklak.gov.vn- Chiều 11/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê, Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX đã chính thức bế mạc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, đó là: Nghị quyết Quy định mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước; Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk…. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp này, trên cơ sở quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, đồng bào các dân tộc trong tỉnh hãy chung sức, chung lòng phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2017.

Hồng Mong

Additional information