Bài viết

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 02/8/2017, tại Hội trường HĐND-UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện theo Kế hoạch số 35/SGDĐT-TCCB, ngày 14/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về Kế hoạch triển khai bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ hè 2017 với sự tham gia 1.169 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được chia thành 8 lớp, thời gian từ ngày 02/8/2017 đến ngày 08/8/2017.

Ông Hoàng Kiên Cường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tại lớp bồi dưỡng

 

Nội dung học tập, gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV và Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh nổi bậc trong 6 tháng đầu năm 2017; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Những vấn đề kinh tế-xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua lớp Bồi dưỡng này cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Tin/ảnh Lê Huỳnh Sang

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet