Bài viết

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan truy cập và Trang thông tin điện tử huyện để tải và tham mưu triển khai thực hiện.

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Đắk được đăng tải trên chuyên mục Văn bản Pháp quy – Văn bản chỉ đạo điều hành của huyện.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information