Bài viết

Triển khai văn bản của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Ngày 19/6/2017, UBND huyện Krông Búk ban hành Công văn 902/UBND-VP về việc triển khai văn bản Công văn số 4301/UBND-KT ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh. UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, triển khai thực hiện, gồm những văn bản sau:

1. Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

2. Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

3. Thông tư 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

4. Thông tư 55/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Các văn bản trên được đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện tại mục Văn bản pháp quy.

 

Tin Hoàng Vỹ

Additional information