Bài viết

Nhiệm vụ các thành viên Ủy ban mặt trận TQVN huyện

1. Đồng chí H' Sơn Niê, UV Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện:

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện là chủ tài khoản đồng thời trực tiếp phụ trách chung các công tác, hoạt động của cơ quan; chịu trách nhiệm phối hợp HĐND; UBND huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác thực hiện quy chế phối hợp và chương trình thống nhất hành động.

- Là trưởng ban kiêm nhiệm Ban đại diện Hội NCT huyện; là trưởng ban vận động Cuộc vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo”, trên địa bàn huyện, các hoạt động đảm bảo tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và theo khuôn khổ của hiến pháp, pháp luật và điều lệ MTTQVN quy định. Đồng thời phụ trách công tác Tôn giáo, công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở.

2. Đồng chí Lê Thị Thúy Diễm, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện:

- Chịu trách nhiệm về công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận trên các lĩnh vực.

- Chịu trách nhiệm về công tác giao ước thi đua hàng năm;

- Chịu trách nhiệm về quản lý công tác văn phòng của cơ quan; trực tiếp quản lý cơ sở vật chất và mọi tài sản của cơ quan, lên kế hoạch dự trù (có sự đồng ý của chủ tài khoản), đề xuất, quyết toán kinh phí hoạt động của cơ quan, điều tiết kinh phí hoạt động, mua sắm, sữa chữa các trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan trên cơ sở thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giúp cho Chủ tịch Mặt trận huyện về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các công tác cứu trợ của huyện; Trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3. Đồng chí Nay Minh Cương, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện:

- Chịu trách nhiệm phụ trách các Đề án: 01-138 (Nghị quyết 09,Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm), Đề án 02-212 (Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư), Đề án 06 -156 (Phòng, chống ma túy)…

- Chịu trách nhiệm phối hợp công tác triển khai và thực hiện pháp lệnh số 34 (pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn).

- Chịu trách nhiệm về công tác tiếp xúc cử tri cũng như tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và theo dõi việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời chuẩn bị Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

- Chịu trách nhiệm theo dõi mảng công tác bồi dưỡng kiến thức tập huấn trong hệ thống công tác Mặt trận huyện và cơ sở và phụ trách mảng công tác dân tộc.

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các loại báo cáo theo lĩnh vực mình phụ trách.

 

Additional information