Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk.

                                                                    

Ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện

      Điện thoại: 0913.436.446

          

Các Phó Chủ tịch UBND huyện

      

    Ông Lê Ngọc Hà                      Ông Y Ni Mlô 

       ĐT: 0903.526.206                ĐT: 05003.503.594
 
 

Additional information