Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện - nhiệm kỳ 2016-2021

 

       Ông Hoàng Sỹ Hùng

      Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

         Điện thoại: 05003.916.637
 

       

           

     Ông Y Nhất Kpă

     Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

     Điện thoại: 05003.501.678
 

       

             

Ông Y Hiệp Êban

     Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐND huyện

    Điện thoại: 01223.602.320

Additional information