Thu, chi ngân sách năm 2012

1. Công tác thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 12/12/2012 là 92,608 tỷ đồng, đạt 76,96% kế hoạch tỉnh, đạt 75,67% kế hoạch HĐND huyện giao. Trong đó thu thuế phí là 88,572 tỷ đồng, đạt 77,61% kế hoạch tỉnh và đạt 76,23% kế hoạch HĐND huyện giao; thu biện pháp tài chính, là 4,036 tỷ đồng, đạt 67,27% kế hoạch. Ước tổng thu ngân sách thực hiện đến ngày 31/12/2012 là 105,646 tỷ đồng, đạt 90,2% KH tỉnh, đạt 88,68% KH huyện. Trong đó: thu thuế, phí là 101,646 tỷ đồng, đạt 91,62% KH tỉnh và đạt 90% KH huyện; thu biện pháp tài chính là 4 tỷ đồng, đạt 66,67% KH.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 12/12/2012 là 200,304 tỷ đồng, đạt 111,5 % kế hoạch tỉnh, đạt 110,1% kế hoạch huyện. Trong đó: Chi cân đối ngân sách là 196,142 tỷ đồng; chi thực hiện một số chương trình, mục tiêu nhiệm vụ từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung là 4,162 tỷ đồng[1]. Ước tổng chi ngân sách thực hiện đến ngày 31/12/2012 là 224,162 tỷ đồng, đạt 124,78% KH tỉnh, đạt 123,21% KH huyện. Trong đó: chi cân đối ngân sách là 220 tỷ đồng; chi chi thực hiện một số chương trình, mục tiêu nhiệm vụ từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung là 4,162 tỷ đồng.

2. Công tác Tín dụng - Ngân hàng

Hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Chi nhánh Pơng Drang: Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện đến 31/12/2012 là 57 tỷ đồng đạt 100 % KH; Tổng dư nợ các chương trình cho vay ước thực hiện đến ngày 30/12/2012 là 210 tỷ đồng; đạt 100% KH .

Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Tổng nguồn vốn ước thực hiện tính đến 31/12/2012 là 108,624 tỷ đồng, đạt 100% KH. Tổng dư nợ các chương trình cho vay thực hiện đến ngày 31/12/2012 là 108,624 tỷ đồng, đạt 100% KH.

Hoạt động của Quỹ tín dụng xã Pơng Drang: Tổng nguồn vốn ước thực hiện đến ngày 31/12/2012 là 55,8 tỷ đồng, đạt 116,6 % kế hoạch. Trong đó, vốn điều lệ là 3 tỷ đồng; vốn huy động là 35 tỷ đồng; vốn vay là 12 tỷ đồng; vốn khác là 5,79 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ước thực hiện đến ngày 31/12/2012 là 50 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch giao.

 


[1] Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 39,541 tỷ đồng; chi thường xuyên là 149,8 tỷ đồng; chi tạo nguồn thực hiện CCTL là 6 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 796 triệu đồng.

Additional information