MỤC TIÊU CHỦ YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2013

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phấn đấu giá trị sản xuất năm 2013, đạt 1.080,698 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động theo hướng tích cực trên cơ sở khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của huyện để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế; xóa đói, giảm nghèo. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu Trung tâm huyện; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phát triển mạnh giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển kinh tế gắn với công tác bảo vệ môi trường bền vững; quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Phát huy nội lực, tăng cường các nguồn lực bên ngoài, phấn đấu đạt được những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2013 như sau:

1. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ (giá so sánh 1994) năm 2013: 1.080,698 tỷ đồng.

Trong đó: + Nông, lâm, ngư nghiệp                   : 779,846 tỷ đồng.

+ Công nghiệp, xây dựng                  :   74,957 tỷ đồng.

+ Thương mại, dịch vụ            : 225,895 tỷ đồng.

2. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp: 72,2%; công nghiệp, xây dựng: 6,9%; thương mại, dịch vụ: 20,9%.

3. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế theo giá trị sản xuất từ 10% trở lên so với năm 2012.

Trong đó: + Nông, lâm, ngư nghiệp tăng :   6,5%.

+ Công nghiệp, xây dựng tăng : 15%.

+ Thương mại, dịch vụ tăng    : 21%.

4. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 110,180 tỷ đồng, đạt 101,8 % KH tỉnh giao.

Trong đó: + Thu thuế, phí và lệ phí                   : 106,950 tỷ đồng.

+ Thu biện pháp tài chính       :     3,050 tỷ đồng.

+ Thu quản lý qua ngân sách  :     0,180 tỷ đồng.

5. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn: 197,636 tỷ đồng, đạt 101% KH tỉnh giao.

Trong đó: + Chi đầu tư xây dựng CSHT            :   13,715 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên                           : 170,590 tỷ đồng.

+ Chi tạo nguồn thực hiện CCTL      :     0 tỷ đồng.

+ Chi dự phòng ngân sách                 :     5,240 tỷ đồng.

+ Chi thực hiện một số chính sách chế độ và nhiệm vụ khác

theo quy định                                                :     7,911 tỷ đồng.

+ Các khoản chi được quản lý qua NSNN: 0,180 tỷ đồng.

6. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 11.130 tấn (trong đó: Lúa: 1.650 tấn, Ngô: 9.480 tấn).

7. Sản lượng cà phê: 45.000 tấn.

8. Diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân: 880 ha.

9. Duy trì, giữ vững đạt chuẩn phổ cập THCS: 07 xã.

10. Phấn đấu xây dựng và đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia: 01 trường (Trường TH Nguyễn Chí Thanh).

11. Giảm tỷ suất sinh: 0,7‰.

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,08%.

13. Quy mô dân số năm 2012: 61.050 người.

14. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới phấn đấu giảm so với năm 2012: trên 3%.

15. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn: 19%.

16. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá: 10.000 hộ; số thôn, buôn đạt danh hiệu thôn, buôn văn hoá: 57 thôn, buôn.

17. Tỷ lệ số hộ được phủ sóng Đài truyền hình Việt Nam: 97%.

18. Tiếp tục giữ vững số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 03 xã.

19. Tỷ lệ che phủ rừng (tính cả cây cao su): 10,58%.

20. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 80,3%.

21. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh giao đạt 100%, xây dựng các xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh.

22. Diễn tập cơ chế NQ28/BCT cho các xã: 01 xã.

23. Giảm tỷ lệ tai nạn giao thông so với năm 2012 (3 mặt: số vụ, số người chết và số ngươi bị thương): trên 10%.

24. Tỷ lệ điều tra làm rõ số vụ hình sự: trên 85%.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2013

1. Lĩnh vực Kinh tế

a) Nông, lâm nghiệp; Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, phát triển thủy sản và dịch vụ nông nghiệp.

Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả gắn với thị trường và phát triển bền vững. Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình Cà phê bền vững, tổ chức tái canh diện tích cà phê già cỗi không còn giá trị kinh tế.

Tăng cường thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào các xã đã hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và công tác theo dõi, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chú trọng công tác phòng, trừ các loại sâu bệnh trên các loại cây trồng.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đất lâm nghiệp, có biện pháp hiệu quả để bảo vệ diện tích rứng thông tại các xã Cư Né, Chứ Kbô và Pơng Drang.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; tiến hành đo đạc, trích lục bản đồ giải thửa các khu vực chưa được đo đạc; phấn đấu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và phát triển rừng, xử lý rác thải, chất thải, nước thải.

b) Công nghiệp - Thương nghiệp; Quy hoạch xây dựng và Khoa học - Công nghệ

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô đa dạng phục vụ sản xuất và tiêu dùng; khuyến khích phát triển các dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, đầu cơ, găm hàng gây sốt giá; bảo đảm chất lượng và giá các mặt hàng thiết yếu, giá nguyên vật liệu là đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, khu Trung tâm huyện. Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư vào các khu vực này.

Tạo môi trường tốt cho các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển cả về số lượng và chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh nhằm đưa hoạt động kinh doanh, dịch vụ vào nề nếp.

Tổ chức quản tốt các quy hoạch đã được phê duyệt tại các xã. Công bố công khai các quy hoạch để thu hút sự quan tâm của toàn dân, của các nhà đầu tư tham gia thực hiện đầu tư đúng quy hoạch.

Chú trọng đầu tư vào các đề tài có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, có quy mô phục vụ trực tiếp những nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học và công nghệ của huyện.

c) Bồi thường giải phóng mặt bằng

Tập trung triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại khu Trung tâm huyện.

d) Đầu tư xây dựng cơ bản

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng yếu tại khu Trung tâm huyện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chưa hoàn thành trong năm 2012 và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.

Thực hiện tốt công tác quản lý công trình xây dựng theo đúng quy hoạch và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án ứng nguồn vốn của Kho bạc để triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại Khu trung tâm huyện.

e) Tài chính - tín dụng, ngân hàng

Tập trung đôn đốc công tác thu ngân sách, chống thất thu thuế ngay từ đầu năm phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2013. Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, thu hồi nợ thuế, kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện chiếm dụng thuế.

Tăng cường quản lý, điều hành chi ngân sách, đảm bảo chi đúng kế hoạch, kiên quyết không chi phát sinh ngoài dự toán, triệt để tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, chú trọng chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và chi thường xuyên.

Chủ động, kịp thời triển khai các chủ trương chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính, hoạt động tín dụng, ngân hàng; đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án trọng tâm, chương trình trọng điểm của huyện.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

a) Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng bỏ học trong một số bộ phận học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số.

Giải quyết cơ bản những khó khăn về cơ sở vật chất dạy và học. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiên cố hóa trường, lớp học; chú trọng đầy tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch; huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở trường học, đặc biệt chú trọng đến các vùng khó khăn.

Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học.

b) Y tế; Dân số, Kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao chất lượng và cải thiện các dịch vụ Y tế; tuyên truyền và giám sát tình hình dịch bệnh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm.

Tiếp tục củng cố và nâng cấp mạng lưới Y tế cơ sở. Tăng cường sự quản lý Nhà nước về hoạt động của các cơ sở y dược tư nhân.

Tiếp tục theo dõi khống chế kịp thời dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn không để lây lan, đặc biệt không để tình trạng tử vong do dịch bệnh này gây ra.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, chuẩn hoá cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hoá gia đình tại cơ sở. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình truyền thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Văn hóa - Thông tin; Thể dục - Thể thao; Truyền thanh -Truyền hình

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của huyện. Đặc biệt tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương trong năm 2013.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm lập lại trật tự trong hoạt động văn hóa thông tin và dịch vụ văn hóa. Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng.

Tiếp tục phát huy phong trào thể dục, thể thao ngay từ cơ sở, bồi dưỡng các nhân tài để tham gia đạt thành tích cao các giải do tỉnh tổ chức. Chủ động tổ chức các giải thể thao hướng về các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương.

d) Công tác chính sách xã hội

Triển khai và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách có công; tăng cường vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội, tổng hợp các nhu cầu cần hỗ trợ, nhằm đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp tại cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động vì trẻ em, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện. Đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tàn tật, mồ côi, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em bị khuyết tật...

Tiếp tục triển khai thực hiện việc hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

e) Công tác dân tộc

Tiếp tục thực hiện các Chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, Chương trình định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thành đề cương Dự án định canh định cư buôn Adrơng Điết xã Cư Pơng.

Tiếp tục thực hiện Chương trình 135 giai đoạn tiếp theo để hỗ trợ cho các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Hoàn thành công tác hỗ trợ đất sản xuất, nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

3. Lĩnh vực Nội chính

a) Quốc phòng - An ninh

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn huyện trong các dịp lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương.

Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại các xã trọng điểm; xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch theo quy định của cấp trên, đặc biệt là kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch phòng không nhân dân.

Tập trung củng cố và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện theo hướng nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng và độ tin cậy; củng cố kiện toàn lực lượng dự bị động viên toàn huyện.

Tiếp tục triển khai chương trình Quốc gia phòng chống ma túy; tăng cường đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch phản động.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, kiên quyết đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

b) Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự các phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND các xã đảm bảo, chất lượng, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và hoàn trả kết quả” tại UBND các xã và bộ phận “Một cửa” của huyện.

Thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở. Tập trung lựa chọn cán bộ công chức để bồi dưỡng đào tạo về chất lượng nhằm tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và trong điều kiện mới.

Giải quyết các nhu cầu về tôn giáo theo quy định của pháp luật đảm bảo đời sống, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng đảm bảo thực chất, hiệu quả.

c) Thanh tra; Tư pháp

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội đối với đơn vị theo kế hoạch; tập trung thanh tra về việc quản lý tài chính công và quản lý việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Đôn đốc các đơn vị và UBND các xã chú trọng công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Tổ chức tốt công tác tiếp dân theo quy định, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết những vụ việc phát sinh.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng về pháp luật phòng chống tham nhũng trong cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là các Luật mới ban hành. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch, chứng thực trên địa theo quy định.

Additional information