Bài viết

Các Nghị quyết của HĐND huyện

1. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 01/12/2016 của HĐND huyện về Ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XI, NK 2016-2012

2. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND huyện về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XI, NK 2016-2012

3. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của UBND huyện

4. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc bổ sung kinh phí năm 2016

5. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc sử dụng số kinh phí ứng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk năm 2016

6. Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 (6 tháng cuối năm)

7. Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017

8. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục công trình đường giao thông nông thôn, áp dụng cơ chế đặc thù...trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020

9. Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, khóa XI, NK 2016-2021

10. Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc thông qua chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND huyện năm 2017

11. Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát về công tác cấp GCNQSD đất tại UBND huyện và UBND các xã năm 2017

12. Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát về huy động và sử dụng nguồn vốn huy động XDNTM năm 2016 tại UBND các xã

13. Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát về công tác CCTTHC năm 2016 tại UBND các xã

14. Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc xác định kết quả bầu bổ sung chức danh phó trưởng ban Kinh tế HĐND huyện khóa XI, NK 2016-2021

 

Additional information