Bài viết

Thị xã Buôn Hồ: Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

     Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) phát động từ năm 2010 và được Đảng, Chính phủ coi như một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm mục tiêu đem lại cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho nông dân – lực lượng chiếm hơn 80% dân số của cả nước nói chung, thị xã Buôn Hồ nói riêng. Hơn 3 năm triển khai thực hiện là quãng thời gian chưa dài cho một cuộc cách mạng nhưng đã cho thấy được những thành quả bước đầu, đồng thời cũng bộc lộ không ít khiếm khuyết, hạn chế.

 

Người dân buôn Trấp xã Ea Đrông đang bê tông hóa tuyến đường dài

600m nối đường chính của xã ra cánh đồng

 

     Kết quả bước đầu: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Do đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng - an ninh, thông qua các chỉ tiêu phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực. Đến thời điểm này, thị xã (TX) đã cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao… TX Buôn Hồ đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2015. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Thị ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ cấp TX đến xã; toàn bộ 05 xã trên địa bàn TX đã thành lập ban quản lý xây dựng nông thôn mới.

 

Phụ nữ xã Cư Bao tích cực làm kinh tế gia đình để xây dựng NTM

Chị Cù Thị Lý (bên phải) bên đàn heo của gia đình

 

     Được sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành, sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, Chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn nên kết quả đạt được đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2014, trên toàn địa bàn thị xã, chương trình NTM đã phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 15km, lũy kế đến nay hơn 28km đường giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất cho nhân dân, thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh, thị xã, xã, Doanh nghiệp và do nhân dân đóng góp.

     Trong quý I năm 2015 trên địa bàn thị xã đã huy động nhân dân làm đường giao thông thôn và nạo vét đập thủy lợi… với tổng kinh phí 806,14 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 120 triệu đồng, ngân sách thị xã 576 triệu đồng, ngân sách xã 13,2 triệu đồng, doanh nghiệp 52,94 triệu đồng, nhân dân đóng góp 60 triệu đồng (Bao gồm tiền mặt và ngày công lao động), cụ thể: Xã Bình Thuận huy động nhân dân đóng góp 24 triệu đồng xây dựng cổng chào thôn văn hóa; Xã Cư Bao nghiệm thu và đưa vào sử dụng bãi trung chuyển rác thải tại đất đồi với diện tích xây dựng 80 m2, tổng kinh phí xây dựng 306 triệu đồng, ngân sách tỉnh 120 triệu đồng, ngân sách thị xã 186 triệu đồng, nâng cấp san ủi sân bóng đá tại buôn Gram A1 hiện nay đang san ủi; tổng kinh phí đầu tư là 390 triệu đồng, ngân sách thị xã; Xã Ea Siên đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1,3 km, đoạn đường cấp phối, rải đá mạt từ thôn 1B đi thôn 6A, 6B đi xã Krông buk, huyện Krông Păk, với tổng trị giá 106,14 triệu đồng, ngân sách xã 13,2 triệu đồng, Công ty Thạch Nguyên An 52,94 triệu đồng, nhân dân thôn 1A, 1B đóng góp 40 triệu đồng; Xã Ea Drông đã san ủi các tuyến đường giao thông nông thôn áp dụng cơ chế đặc thù với chiều dài 6.581 mét để triển khai bê tông hóa trong năm 2015; tuyến đường giao thông thôn 6A, 6B xã Ea Siên, tổng chiều dài 2.500 mét đang tiến hành lập dự toán để xây dựng, nguồn kinh phí của thị xã; Xã Bình Thuận tiến hành họp dân để đóng góp đường giao thông nông thôn áp dụng cơ chế đặc thù, nhà văn hóa, trường học... để triển khai thực hiện trong năm 2015.

 

Hình ảnh Phụ nữ NTM xã Bình Thuận

Chị Nguyễn Thị Hiền (dân tộc Tày) buôn Quắn, xã Bình Thuận

 

     Đến nay, các xã đã đạt và giữ vững các tiêu chí, cụ thể: Xã Ea Blang đạt 16/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 2 (Giao thông), 3 (Thủy lợi), 4 (Điện), 7 (Chợ), 8 (Bưu điện), 9 (Nhà ở dân cư), 10 (Thu nhập), 11 (Hộ nghèo), 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), 14 (Giáo dục), 15 (Y tế), 16 (Văn hóa), 17 (Môi trường), 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (An ninh, trật tự xã hội); Cư Bao đạt 16/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), 14, 15, 16, 17, 18, 19; Ea Siên đạt 11/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19; Xã Bình Thuận đạt 11/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; Ea Drông đạt 8/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1, 4, 8, 12, 14, 15, 18, 19.

     Việc triển khai nhiều nội dung, chương trình từ thị xã đến xã, tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình đến cấp cơ sở và người dân; phân bổ nguồn vốn triển khai đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và nhu cầu hoạt động của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, đã tạo được khí thế quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, do đó công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thời gian qua đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và tạo tiền đề cho nhân dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

     Những khuyết điểm, hạn chế bộc lộ: Các khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã tuy có phát triển, nhưng một số tiêu chí vẫn chưa đạt; đời sống nhân dân một số nơi còn ở mức thấp; vấn đề giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn đang gặp khó khăn; lĩnh vực văn hóa – xã hội một số mặt còn hạn chế; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi vẫn còn phức tạp; Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, thiếu chính sách thu hút đầu tư nguồn nhân lực; Vốn ngân sách địa phương ít, các chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư vào địa phương còn hạn chế.

     Vấn đề đặt ra: Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng để phấn đấu thực hiện mục tiêu 05 năm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì vậy, mục tiêu của kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015 của thị xã Buôn Hồ phải thể hiện được sự nỗ lực cao nhất trong việc thực hiện mục tiêu chung của Chương trình giai đoạn 2011-2015 trong điều kiện thực tế của địa phương. Để đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2015 là 02 xã Cư Bao và Ea Blang về đích xây dựng NTM; các xã còn lại như Ea Siên đạt thêm 03 tiêu chí, Bình Thuận và Ea Đrông mỗi xã đạt thêm 04 tiêu chí thì rất cần sự đồng thuận và quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân, của cả hệ thống chính trị. Thực tế qua quá trình triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nảy sinh nhiều vấn đề như: làm thế nào để chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa trong khi trình độ sản xuất của bà con còn lạc hậu; khả năng tiếp cận thị trường, nhận thức của người dân, một bộ phận cán bộ cấp xã còn hạn chế; vị trí trung tâm của các xã còn hạn hẹp, hết quỹ đất; hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém; đặc biệt, huy động vốn là vấn đề khó khăn nhất bởi để xây dựng toàn bộ các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần phải có nguồn lực lớn, hơn nữa đây là chương trình được thực hiện trên cơ sở có sự đầu tư của Nhà nước và phát huy nội lực của địa phương, nhưng còn có tư tưởng ỷ lại, bởi nhiều nơi người dân vẫn chờ đợi ngân sách Trung ương hỗ trợ… Để giải quyết những vướng mắc này, cần phải có hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền có tính "mở" để địa phương có thể thực hiện cho phù hợp. Trước mắt các cấp, các ngành, các địa phương từ thị xã đến các xã cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao độ sự tham gia tích cực, chủ động của người dân và sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác xây dựng NTM. Đặc biệt cần phải chú trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế chính sách, cách làm hay và một số mô hình tiêu biểu, tăng cường vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM ở địa bàn thôn, buôn; đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng NTM và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách; đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn, trong đó cần ưu tiên cho các xã điểm; các địa phương quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, nhất là ở địa bàn nông thôn và công bố, công khai rộng rãi để nhân dân được biết; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, đồng thời tiến hành rà soát việc thực hiện các tiêu chí để tham mưu UBND thị xã trình các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung sao cho hợp lý, hiệu quả trong quá trình thực hiện Chương trình.

     Người viết bài này chưa có điều kiện đi sâu được hết những vấn đề làm được, chưa làm được cũng như những vấn đặt ra cần phải có giải pháp thực hiện tốt hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Nhưng tin tưởng rằng, thị xã Buôn Hồ năm 2015 sẽ đạt được mục tiêu của mình trong lộ trình xây dựng NTM.

 

Văn An

 

Kết quả hơn 4 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

     Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg, Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Quyết định 2406/QĐ-UBND, ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Thị ủy Buôn Hồ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 26/4/2011 về xây dựng nông thôn mới thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 28/12/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2013 và những năm tiếp theo, theo đó đến hết năm 2015 thì 02 xã điểm của thị xã là xã Cư Bao và xã Ea Blang phải cơ bản hoàn thành xã nông thôn mới, 03 xã còn lại phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trước năm 2020.

 

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa tại xã Ea Siên

 

     Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị xã hội, cần có sự huy động của toàn dân cùng tham gia. Tuy nhiên, bước đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gặp không ít khó khăn, việc thực hiện một số tiêu chí còn đang lúng túng, khó thực hiện, đòi hỏi phải có nhiều thời gian và sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành cấp trên cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhân dân thị xã Buôn Hồ đã khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện các Nghị quyết của thị xã đề ra và đã đạt nhiều thành quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn của thị xã trên tất cả các lĩnh vực, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, hệ thống giao thông Trung tâm xã, liên xã được nhựa hóa - bê tông hóa, mạng lưới điện, nước, bưu chính, viễn thông ngày càng hoàn chỉnh, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ngày càng tăng, môi trường ở nông thôn ngày càng đảm bảo. Kinh tế khu vực nông thôn tăng trưởng khá, chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Cụ thể qua hơn 04 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, địa phương đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để chỉ đạo thực hiện chương trình và huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cụ thể với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 185.273,01 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 7.696,50 triệu đồng, ngân sách tỉnh 17.713,24 triệu đồng, ngân sách thị xã 15.318,24 triệu đồng, ngân sách xã 4.208,21 triệu đồng, vốn lồng ghép 121.223,64 triệu đồng, doanh nghiệp 6.888,44 triệu đồng, huy động cộng đồng dân cư 12.243,73 triệu đồng để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, riêng quý I năm 2015 trên địa bàn thị xã đã huy động nhân dân làm đường giao thông thôn và nạo vét công trình thủy lợi… với tổng kinh phí 806,14 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 120 triệu đồng, ngân sách thị xã 576 triệu đồng, ngân sách xã 13,2 triệu đồng, doanh nghiệp 52,94 triệu đồng, nhân dân đóng góp 60 triệu đồng (Bao gồm tiền mặt và ngày công lao động) qua đó nâng số tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cụ thể: xã Ea Drông từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chỉ đạt 02 tiêu chí đến nay đạt 8/19 tiêu chí, xã Ea Siên từ 04 tiêu chí đến nay đạt 11/19 tiêu chí, xã Bình Thuận từ 03 tiêu chí đến nay đạt 11/19 tiêu chí; xã Ea Blang từ 06 tiêu chí đến nay đạt 16/19 tiêu chí và xã Cư Bao từ 05 tiêu chí đến nay đạt 16/19 tiêu chí.

     Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành của thị xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ thị xã đến các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo, lồng ghép mọi nguồn lực để đến cuối năm 2015 hai xã điểm của thị xã là xã Cư Bao và xã Ea Blang hoàn thành xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, 03 xã còn lại (Ea Drông, Ea Siên, Bình Thuận) phấn đấu mỗi năm thực hiện đạt từ 3 tiêu chí trở lên để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Nguyễn Quốc Cường

Vai trò của cấp ủy và sức mạnh của lòng dân trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ

     Xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ có trên 70% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với đó là tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

     Khoảng 3 năm về trước, các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã vẫn còn là những con đường đất rất khó khăn cho việc đi lại, việc vận chuyển hàng hóa của bà con, việc đến trường của con em trong xã, nhất là vào mùa mưa, trong khi đó nhận thức của bà con về công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp phải những hạn chế, khó khăn. Ban đầu, khi địa phương đưa ra chủ trương thì chưa nhận được sự đồng tình của bà con, do đó, ngay từ đầu Đảng ủy xã đã xác định người dân là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã nhà, lấy tuyên truyền, vận động là khâu trước tiên, quan trọng và thực hiện thường xuyên. Xác định điều đó, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể cùng vào cuộc, giao cho chi bộ từng thôn, buôn, huy động sự vào cuộc của ban tự quản thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể, tích cực vận động cho người dân hiểu về chương trình xây dựng nông thôn mới và lợi ích của việc nâng cấp các con đường bằng nhiều hình thức, tổ chức vận động nhiều lần như tổ chức họp dân theo từng dãy nhà, từng con đường, qua đó để nhân dân bầu tổ trưởng, tổ phó, thư ký, việc làm này đã được người dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất để giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn là những người đóng góp trước tiên.

 

Hầu hết những con đường vào các buôn đều được san ủi, vẽ chỉ

 

     Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các con đường đi vào các buôn làng đều được san ủi, vẽ chỉ. Trong năm 2014, Đảng ủy đã vận động gần 2 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp gần 2km đường, đối với Buôn Krăk, khi hiểu được chủ trương phong trào, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất giải tỏa mặt bằng để chuẩn bị cho việc nâng cao 5 tuyến đường trong buôn, còn đối với nhân dân Buôn Pheo, thực hiện nghị quyết của chi bộ, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng gần 800m đường đất đã được bà con nâng cấp thành đường bê tông kiên cố theo tiêu chuẩn của chương trình xây dựng nông thôn mới, đường được mở rộng trong đó có 3,5m mặt đường được tráng nhựa…

     Bên cạnh đó, xác định xã Ea Drông là một xã nông nghiệp, muốn thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thì trước hết phải nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là khâu đột phá. Do đó, ngay từ đầu Đảng ủy, chính quyền đã tích cực tuyên truyền, vận động để bà con chuyển đổi mô hình kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Hầu hết nơi có diện tích cà phê ở thời kỳ già cỗi, năng suất thấp địa phương đã khuyến khích chuyển sang trồng các loại cây như hồ tiêu, sầu riêng, đến nay trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình xen canh đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nơi đây.

 

Những ngôi nhà khang trang được cất lên là kết quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

     Xã Ea Drông đang từng ngày thay da đổi thịt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã thể hiện được tinh thần cố gắng để từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với nhân dân thị xã xây dựng Buôn Hồ trở thành đô thị loại III vào năm 2020./.

 

Nguyễn Thị Thanh

Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ

     Ngày 06/4/2015, Đoàn công tác của UBND thị xã do đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới thị xã làm trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn 6A, 6B xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ.

 

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn 6A, xã Ea Siên

 

     Qua 04 năm triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, xã Ea Siên đã đạt 11/19 tiêu chí đạt 57,89% kế hoạch, bộ mặt nông thôn đã có những bước chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao, toàn dân chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới đặc biệt là tiêu chí đường giao thông nông thôn (tiêu chí số 2).

     Trong quý I/2015, Xã Ea Siên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm 1,3 km đoạn đường cấp phối, rải đá mạt từ thôn 1B đi thôn 6A, 6B với tổng trị giá: 106.140.000 đồng, trong đó:

     + Vốn của xã: 13.200.000 đồng;

     + Công ty Thạch Nguyên An: 52.940.000 đồng;

     + Thôn 1A: 20.000.000 đồng;

     + Thôn 1B: 20.000.000 đồng.

     Bằng nguồn vốn hỗ trợ của UBND thị xã theo cơ chế đặc thù cho công trình: đường giao thông thôn 6A, 6B với tổng chiều dài 2,5 km theo định mức đã quy định và nguồn đóng góp của nhân dân: 2,5 triệu đồng/hộ và ngày công lao động. Đến nay, công trình đã hoàn thành 50% tiến độ.

 

Người dân đang chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn

 

     Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã Ea Siên và nhân dân thôn 6A, 6B đang ra sức, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn hoàn thành trước mùa mưa sắp tới tạo khí thế, động lực cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ea Siên nói riêng và trên địa bàn thị xã nói chung để chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi CTMTQG xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

 

Bình Nguyên

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015

     Sáng ngày 27/12/2014, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh, đại diện Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo Trung đoàn BB 95, Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào XD NTM trên địa bàn thị xã trong năm 2014.

 

Đồng chí H’ Blă Mlô – PCT UBND thị xã – Phó trưởng Ban chỉ đạo XD NTM thị xã

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã nhấn mạnh:

     Từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế trong nước nói chung, của tỉnh và của thị xã Buôn Hồ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy và giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã và sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị với các ban ngành đoàn thể và UBND các xã trong công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nên kết quả đạt được đảm bảo theo kế hoạch đề ra, cụ thể như: Triển khai nhiều nội dung, chương trình từ thị xã đến xã, tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình đến cấp cơ sở và người dân; phân bổ nguồn vốn triển khai đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và nhu cầu hoạt động của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, đã tạo được khí thế quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, do đó công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm qua đạt và vượt kế hoạch đề ra,góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và tạo tiền đề cho nhân dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Cụ thể: Đến nay, các xã đã đạt và giữ vững các tiêu chí cụ thể: Xã Ea Blang đạt 16/19 tiêu chí, xã Cư Bao đạt 16/19 tiêu chí, xã Bình Thuận đạt 11/19 tiêu chí, xã Ea Siên 11/19 tiêu chí, xã Ea Drông đạt 8/19 tiêu chí.

     Đặc biệt trong năm 2014, trên toàn địa bàn thị xã, chương trình NTM đã phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 15km, lũy kế đến nay hơn 28km đường giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất cho nhân dân, thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh, thị xã, xã, Doanh nghiệp và do nhân dân đóng góp, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và tạo tiền đề cho nhân dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

     Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm qua việc thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại thị xã vẫn còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục như: Các khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã tuy có phát triển nhưng một số tiêu chí vẫn chưa đạt được chỉ tiêu của bộ tiêu chí Nông thôn mới. Đời sống nhân dân một số nơi còn ở mức thấp, vấn đề giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn đang gặp khó khăn; lĩnh vực văn hóa – xã hội một số mặt còn hạn chế; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đôi lúc còn xảy ra những vấn đề hạn chế; Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, thiếu chính sách thu hút đầu tư nguồn nhân lực; Vốn ngân sách địa phương ít, các chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư vào địa phương còn hạn chế.

     Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2015, đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã đề nghị các xã phối hợp với các phòng ban, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

     1. Đối với các xã:

     - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đối với các tiêu chí chưa đạt cần phải đánh giá cụ thể, chi tiết, dự báo thời gian đạt chuẩn, nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện; riêng xã Cư Bao và xã Ea Blang phải hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

     - Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như: đóng góp kinh phí, hiến đất, đóng góp ngày công... trong quá trình huy động vốn đóng góp của nhân dân phải tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014; Công văn số 6882/UBND-NN&MT ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh; Công văn số 1691/UBND-VP ngày 05/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Công văn số 698-CV/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng thị xã Buôn Hồ;

     - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 20/11/2014 của UBND thị xã về việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức chấp hành giữ gìn vệ sinh chung khi tập kết rác thải để thuận lợi cho việc thu gom, xử lý.

     - Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã theo hướng phải căn cứ vào khả năng, nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của Doanh nghiệp, của người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới cho phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích dẫn đến vắt kiệt sức dân; tổ chức lồng ghép nhiều nguồn vốn, triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

     2. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan:

     - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1691/UBND-VP ngày 05/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Công văn số 698-CV/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng thị xã Buôn Hồ; Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 20/11/2014 của UBND thị xã về việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã;

     - Hướng dẫn UBND các xã lập hồ sơ dự toán đầu tư xây dựng công trình để tổ chức triển khai thực hiện và thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí liên quan đến nghành mình, chuyên môn thuộc đơn vị mình.

     Cũng tại Hội nghị này, UBND thị xã đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã.

 

Đồng chí H’ Blă Mlô – PCT UBND thị xã – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong XD NTM

 

H' Blă Mlô

Additional information