Bài viết

THỊ TRẤN BUÔN TRẤP

I. Vị trí địa lý:

II. Chức năng, nhiệm vụ:

III. Lãnh đạo:

Đảng ủy  - Bí thư: Tạ Quang Tuấn

 - Phó Bí thư: Trịnh Thành Đô

Hội đồng Nhân dân  - Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Thuấn

 - Phó chủ tịch: Lê Văn Tuệ

Ủy ban Nhân dân

 - Chủ tịch UBND: Nguyễn Dương Hường

 - Phó Chủ tịch: Lê Thị Bích Hà

 - Phó Chủ tịch: Phạm Ngọc Thiệm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  - Chủ tịch: Tống Đăng Liệu

 

Additional information