Bài viết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND HUYỆN

* Lịch công tác của UBND huyện năm 2019

- Tuần 1 tháng 10/2019

- Tuần 4 tháng 9/2019

- Tuần 3 tháng 9/2019

- Tuần 2 tháng 9/2019

- Tuần 1 tháng 9/2019

- Tuần 4 tháng 8/2019

- Tuần 3 tháng 8/2019

- Tuần 2 tháng 8/2019

- Tuần 1 tháng 8/2019

- Tuần 5 tháng 7/2019

- Tuần 4 tháng 7/2019

- Tuần 3 tháng 7/2019

- Tuần 2 tháng 7/2019

- Tuần 1 tháng 7/2019

- Tuần 4 tháng 6/2019

- Tuần 3 tháng 6/2019

- Tuần 2 tháng 6/2019

- Tuần 1 tháng 6/2019

- Tuần 5 tháng 5/2019

- Tuần 4 tháng 5/2019

- Tuần 3 tháng 5/2019

- Tuần 2 tháng 5/2019

- Tuần 1 tháng 5/2019

- Tuần 4 tháng 4/2019

- Tuần 3 tháng 4/2019

- Tuần 2 tháng 4/2019

- Tuần 1 tháng 4/2019

- Tuần 4 tháng 3/2019

- Tuần 3 tháng 3/2019

- Tuần 2 tháng 3/2019

- Tuần 1 tháng 3/2019

- Tuần 4 tháng 2/2019

- Tuần 3 tháng 2/2019

- Tuần 5 tháng 1/2019

- Tuần 4 tháng 1/2019

- Tuần 3 tháng 1/2019

- Tuần 2 tháng 1/2019

- Tuần 1 tháng 1/2019

 

Additional information