Bài viết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HUYỆN ỦY

* Lịch công tác tuần của Huyện ủy năm 2019

- Tuần 41

- Tuần 40

- Tuần 39

- Tuần 38

- Tuần 37

- Tuần 36

- Tuần 35

- Tuần 34

- Tuần 33

- Tuần 32

- Tuần 31

- Tuần 30

- Tuần 29

- Tuần 28

- Tuần 27

- Tuần 26

- Tuần 25

- Tuần 24

- Tuần 23

- Tuần 22

- Tuần 21

- Tuần 20

- Tuần 19

- Tuần 18

- Tuần 17

- Tuần 16

- Tuần 15

- Tuần 14

- Tuần 13

- Tuần 12

- Tuần 11

- Tuần 10

- Tuần 9

- Tuần 8

- Tuần 7

- Tuần 6

- Tuần 5

- Tuần 4

- Tuần 3

- Tuần 2

- Tuần 1

Additional information