Bài viết

Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 30/01/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 96/UBND-NV về việc triển khai sử dụng Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả gửi về UBND huyện trong ngày 13/02/2019. Tải các biểu mẫu tại đây Download.

Additional information