Bài viết

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Ngày 06/12/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Có 03 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: Xã Pơng Drang, xã Chứ Kbô, xã Tân Lập và 04 xã chưa đạt chuẩn, gồm: xã Ea Sin, xã Cư Né, xã Ea Ngai, xã Cư Pơng.

Xem nội dung Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện tại đây.

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet