Bài viết

Kết luận của UBND huyện trong việc thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn

Kết luận của UBND huyện trong việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện trong công tác quản lý nhà nước về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017.

Xem nội dung tại đây.

 

Additional information