Bài viết

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn năm 2017

Sáng 25/01, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hướng – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; đồng chí Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã.

Theo Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017:Tổng nguồn vốn được giao là: 195.146 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương là 185.433 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn huy động được TW cấp bù lãi suất là: 12.217 triệu đồng (huy động thông qua Tổ: 7.832 triệu, huy động thị trường: 4.385 triệu đồng. Hoạt động tín dụng: Thực hiện đến 31/12/2017 là: 191.879 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch,tăng 15.989 triệu đồng so với 2016, tỷ lệ tăng trưởng 9,20%.

Kết quả Doanh số cho vay: 63.142 triệu đồng, giảm 3.065 triệu đồng so với năm 2016; Doanh số thu nợ: 47.019 triệu đồng, tăng 6.308 triệu đồng so với năm 2016.Tổng dư nợ các chương trình tín dụng: 191.879 triệu đồng, tổng số khách hàng được vay vốn 7.028 hộ, giảm 99 hộ so với năm 2016.

Dư nợ từng chương trình tín dụng như sau:

Chương trình hộ nghèo: Doanh số cho vay: 19.108 triệu đồng, doanh số thu nợ: 15.298 triệu đồng, dư nợ: 54.728 triệu đồng, tăng so với đầu năm: 3.832 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 2.288 hộ, giảm 306 hộ, nợ quá hạn: 13 triệu, chiếm tỷ lệ: 0,023%, tăng so với đầu năm 13 triệu đồng, nợ khoanh 7 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 0,014%.  Chương trình HSSV: Doanh số cho vay: 2.849 triệu đồng, doanh số thu nợ: 8.426 triệu đồng, dư nợ: 18.457 triệu đồng, giảm so với đầu năm: 5.625 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 730 hộ, giảm: 317 hộ, nợ quá hạn: 0 triệu đồng, giảm so với đầu năm 66 triệu đồng. Chương trình giải quyết vệc làm: Doanh số cho vay: 260 triệu đồng, doanh số thu nợ: 736 triệu đồng, dư nợ: 2.026 triệu đồng, nợ quá hạn: 0 triệu đồng, giảm so với đầu năm: 502 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 107 hộ. Chương trình NS&VSMT: Doanh số cho vay: 8.972 triệu đồng, doanh số thu nợ: 5.452 triệu đồng, dư nợ: 30.687 triệu đồng, tăng so với đầu năm: 3.500 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 2.697 hộ, nợ quá hạn: 17 triệu đồng, chiếm tỷ lệ: 0,055%. Chương trình hộ nghèo về nhà ở: Doanh số cho vay: 900 triệu đồng, Dư nợ: 2.983 triệu đồng, tăng so với đầu năm 900 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 257 hộ. Chương trình hộ SXKD VKK: Doanh số cho vay: 16.940 triệu đồng, doanh số thu nợ: 8.821 triệu đồng, dư nợ: 36.609 triệu đồng, tăng so với đầu năm: 8.118 triệu đồng, nợ quá hạn 15 triệu đồng, chiếm tỷ lệ: 0,041%, số khách hàng còn dư nợ: 1.585 hộ. Chương trình hộ DTTS ĐBKK: doanh số thu nợ: 242 triệu đồng, dư nợ: 1.519 triệu đồng, giảm so với đầu năm: 242 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 190 hộ.  Chương trình thương nhân hoạt động TMTVKK: Doanh số cho vay: 852 triệu đồng, doanh số thu nợ: 852 triệu đồng, dư nợ: 889 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 26 hộ. Chương trình hộ cận nghèo: Doanh số cho vay: 9.799 triệu đồng, doanh số thu nợ: 6.855 triệu đồng, dư nợ: 30.436 triệu đồng, tăng so với đầu năm 2.943 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 1.270 hộ. Cho vay hộ mới thoát nghèo: Doanh số cho vay: 3.361 triệu đồng, doanh số thu nợ: 292 triệu đồng, dư nợ: 13.410 triệu đồng, tăng so với đầu năm 3.013 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 513 hộ. Cho vay xuất khẩu lao động: Doanh số cho vay: 100 triệu đồng, doanh số thu nợ: 19 triệu đồng, dư nợ: 100 triệu đồng, tăng so với đầu năm 81 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ: 01 hộ. Cho vay sau cai nghiện ma túy theo QĐ 29: Dư nợ: 30 triệu, số khách hàng còn dư nợ: 01 hộ...

Về chất lượng tín dụng: Tổng nợ xấu thực hiện đến 31/12/2017 là: 52 triệu đồng, chiếm 0,027%/ tổng dư nợ, giảm 44 triệu đồng so với năm 2016 trong đó: Nợ quá hạn: 45 triệu, chiếm 0,023%/ tổng dư nợ, giảm 34 triệu đồng so với 31/12/2016. Nợ khoanh: 7 triệu, chiếm 0,0036%/tổng dư nợ, giảm 10 triệu đồng so với 31/12/2016. Kết quả hoạt động cho vay thông qua các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận uỷ thác: Tổng dư nợ cho vay ủy thác 191.455 triệu đồng (chiếm 99,77%/tổng dư nợ) tăng 15.916 triệu đồng,

Tại Hội nghị, UBND huyện đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Hoàng Vỹ

Additional information