Bài viết

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017.

Ngày 11/01/2018, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Hoàng Khắc Thuyên – Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và đại diện Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đoàn cơ sở cơ quan Chính quyền.

đồng chí Vũ Văn Mỹ

Đ/c Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

quang cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong năm 2017 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đan xen với nhiều khó khăn thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các chi bộ trực thuộc; quản lý, điều hành của các phòng, ban, đơn vị và phối hợp của các đoàn thể nên đã triển khai thực hiện đạt 20/24 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra (03 chỉ tiêu có một phần không đạt, 01 chỉ tiêu không đạt). Đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện tổ chức quản lý, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đạt được những kết quả tích cực; các chỉ tiêu về xã hội, tài nguyên, môi trường, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, theo quy định của pháp luật; tham mưu HĐND huyện tổ chức thành công các kỳ họp định kỳ và bất thường.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được củng cố và kiện toàn; quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo 17/17 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2020; kết nạp 13 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng, đạt 130% so với chỉ tiêu Huyện ủy giao (chỉ tiêu giao 10); kiểm tra Đảng viên chấp hành được 72/138 đảng viên, đạt 52,17% so với tổng số đảng viên từ đầu năm; công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ ngày càng được nâng lên; hoạt động của các tổ chức Công đoàn Cơ sở, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Cơ sở trong sinh hoạt và công tác tham gia xây dựng Đảng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020: Số chi bộ bầu chi uỷ: 7/17, chiếm 41,17%; Số chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư: 7/17, chiếm 41,17%; Số chi bộ bầu Bí thư: 2/17, chiếm 11,76%. Số tiếp tục tái cử Bí thư: 13/17, chiếm 76,47%; Số Đảng uỷ viên kiêm Bí thư Chi bộ: 7/17, chiếm 41,17%; Trưởng các phòng, ban đơn vị tham gia Bí thư chi bộ: 16/17, chiếm 94,11%; Phó Trưởng các phòng, ban đơn vị tham gia Bí thư chi bộ: 01/17, chiếm 5,88%.

Về công tác đánh giá xếp loại cuối năm. Tổng số có 15/17 chi bộ được đánh giá xếp loại (02 chi bộ chưa mới chia tách chưa đủ thời gian đánh giá). Đảng ủy công nhận 04 chi bộ đạt TSVM năm 2017 (đạt 26,66%); 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 66,66%) và 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (đạt 6,66%). Đảng uỷ có 153 đảng viên, trong đó 140 đảng viên được đánh giá xếp loại, trong đó 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 121 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017, Nghị quyết và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể lãnh đạo Đảng uỷ đã đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ đạo trong năm 2018 Đảng uỷ cần chú trọng quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng, tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 10-QĐ/TU của Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 09-HD/TW về nội dung sinh hoạt chi bộ, quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong công tác sinh hoạt cũng như công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng ủy năm 2017, đồng chí yêu cầu các cấp ủy chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trong năm 2018 thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh: Tập trung chỉ đạo, điều hành việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018 phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong năm 2018.

 Hai là về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Tổ chức quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là về nhiệm vụ lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng đảng: Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ có chất lượng, bố trí, cho ý kiến sắp xếp luân chuyển, điều động cán bộ tại các phòng, ban, đơn vị đảm bảo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng năm 2018.

Bốn là về công tác kiểm tra, giám sát:  Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Năm là về nhiệm vụ lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội:  Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên Công đoàn thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Có nhiều giải pháp chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

Sáu là về công tác Dân vận: Đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

Khen tập thể

Đồng chí Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện uỷ (bên trái), đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, Chủ tịch UBND huyện (bên phải) trao giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

khen ca nhan

Đồng chí Lê Ngọc Hà - UVBTV Huyện uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện (bên phải) và đồng chí Hoàng Khắc Thuyên - Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ (bên trái) trao giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2017

 

Hội nghị cũng đã tặng giấy khen cho 04 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017.

Hoàng Vỹ

Additional information