Bài viết

Triển khai Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ

Ngày 06/12/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9758/UBND-KT về việc triển khai Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ  về việc Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Nghị định quy định việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu

2. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

c) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp II).

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Các quy định trước đây về cổ phần hóa trái với Nghị định này không còn hiệu lực thi hành.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện.

Xem nội dung chi tiết Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ  tại đây.

 

Tin Hoàng Vỹ

Additional information