Bài viết

Công bố TTHC trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc công bố các Thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk được công bố có 1099 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 2 và thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế Một cửa liên thông. Có 466 bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tiếp qua mạng, bao gồm 434 bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết mức độ 3; có 32 bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4.

Xem nội dung Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk tại đây.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information