Bài viết

Tuyên truyền cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 06/7/2017 của Huyện ủy về việc tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh”. Trong đó đặc biệt tuyên truyền 05 nội dung Cuộc vận động đó là:

Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Xem Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 06/7/2017 của Huyện ủy tại đây.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information