Bài viết

Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”

Căn cứ Công văn số 385/STTTT-TTBCXB ngày 05/6/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Để phối hợp thông tin, tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi số 34/TL-BTC ngày 26/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015” đến tập thể, cán bộ, nhân viên, người lao động biết và đăng ký tham gia. Xem nội dung Thể lệ Cuộc thi số 34/TL-BTC ngày 26/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015” tại đây.

Thể lệ Cuộc thi số 34/TL-BTC ngày 26/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi

 

Tin Hoàng Vỹ

Additional information