Bài viết

Triển khai Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn 4474/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm Công nghiệp. UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm Công nghiệp được đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện tại mục Văn bản pháp quy.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information