Bài viết

Triển khai văn bản của Bộ Tài chính.

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn 4477/UBND-KT về việc triển khai văn bản của Bộ Tài chính. UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, triển khai thực hiện, gồm những văn bản sau:

1. Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 

2. Quyết định 942/QĐ-BTC ngày 24/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các văn bản trên được đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện tại mục Văn bản pháp quy – Văn bản chỉ đạo điều hành của huyện.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information