Bài viết

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 24-25/10, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

toàn cảnh HN

Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

Gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên và người lao động tham dự Hội nghị. Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

quán triệt NQ XII

Đồng chí Hoàng Kiên Cường – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 

Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần này cũng là điều kiện để các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng trong toàn nhân dân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề là: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi; tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội…; để thống nhất ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra./.

 

Tin/ảnh Hoàng Vỹ

 
 

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet