Bài viết

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Baodaklak.vn- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-10-2015. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm. Trước thềm Đại hội lần này, đồng chí ÊBAN Y PHU, Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

* Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, với những nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động; tác động của suy giảm kinh tế, biến đổi khí hậu… đã ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh. Song với sự đoàn kết nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị tổng sản phẩm tăng bình quân khoảng 8%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; quy mô chất lượng nền kinh tế năm 2015 gấp 1,46 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, bình quân chung toàn tỉnh đã đạt 10,32 tiêu chí/xã và có 7 xã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống nhân dân được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ có bước tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Công tác giảm nghèo gắn liền với các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh. Đến năm 2015, đã giải quyết việc làm cho trên 13 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn khoảng 9,61%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 14,65%, giảm 24,3% so với năm 2010. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Hoạt động của chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từng bước được đổi mới và nâng cao.

* Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh thời gian qua?

- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU cụ thể hóa việc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh và ban hành Hướng dẫn số 10-HD/TU thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU và Quy định số 10-QĐ/TU về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên.

Qua triển khai thực hiện, phần lớn cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết của đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình, góp phần tích cực trong việc rèn luyện đạo đức lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức.

Các mô hình "Tiết kiệm làm theo lời Bác", "Vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn", "Giảm một hộ nghèo"... tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh triển khai trong các cấp, các ngành, các địa phương. Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, là động lực để người khác học tập, làm theo.

* Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh? Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra như thế nào, thưa đồng chí?

- Về công tác Đại hội Đảng các cấp, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc tỉnh đã nhận thức đúng đắn và bám sát nội dung Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để lãnh đạo chỉ đạo đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội cấp trên cơ sở đảm bảo đúng quy trình, quy định và kế hoạch đề ra. Các Đại hội diễn ra thật sự sôi nổi, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm thành lập các tiểu ban để triển khai các mặt công tác như: xây dựng dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đến thời điểm này, có thể khẳng định là công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội.

* Xin đồng chí cho biết Đảng bộ tỉnh đã có kế hoạch như thế nào để triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn đời sống?

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14-10-2015. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội.

Để nghị quyết của Đại hội sớm đi vào thực tiễn đời sống, Đảng bộ tỉnh xác định cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội để toàn dân nắm bắt được các chủ trương, định hướng của Đại hội trong nhiệm kỳ tới; đồng thời ngay sau Đại hội, cần phải sớm ban hành quy chế làm việc, Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, phải quan tâm lãnh đạo các cấp ủy đảng ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển toàn diện, sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên.

* Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để xây dựng TP. Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo tinh thần Kết luận số 60-KL/TW ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã xác định mục tiêu then chốt trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào những nội dung nào?

- Thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2010-2020).

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bộ mặt thành phố đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, việc thực hiện các định hướng lớn theo Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Kinh tế phát triển chưa thật sự vững chắc, quy mô chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Công tác quy hoạch chưa đồng bộ. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, khả năng tái nghèo còn cao. An ninh chính trị còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, gây mất ổn định...

Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định những nội dung then chốt để tiếp tục thực hiện thắng lợi Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị là: Huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển lên quy mô cấp vùng trên một số lĩnh vực: công nghiệp và dịch vụ, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tập trung thu hút đầu tư, hình thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

P.V (thực hiện)

Additional information

php shell shell indir hacklink acilkredilazim.net para ve yatirim yenikadinmodasi paykwik banko kuponlar Marmaris Escort jokerbet giriş beylikdüzü escort bayan hacklink otomobil arıza isiklari karahayıt escort avcılar escort bonus veren siteler bedava bahis bedava bahis siteleri deneme bonusu veren siteler pvp serverler knight online pvp Türkçe altyazılı porno Porno izle hd porno Türkçe altyazılı porno jigolo ilanları saglikpasaji instagram beğeni satın al fuck yemektarifleriz.com Trbet köpek sahiplendirme empire market Buy Rick Simpson Oil sultanbet lidyabetuyelik.info lidyabetbahis.com izmir escort retrobet adres altyazılı porno telefondinlemesi.net meetbestpornstars.info https://oldyounglesbians.org/ viagra sipariş kapalı escort beylikdüzü escort eskişehir escort koyaaltı escort paykwik viagra fiyatları izmir escort kapalı escort kapalı escort kapalı escort Bahigo Casinomaxi Tipobet cialis fiyat ereksiyon hapları maç izle Asyabahis rivalo capa escort betboo bonus bonus veren siteler bahis siteleri viagra fiyat 2019 lidyabet handikap giriş bahis sitesi seo Large piece of meat enters taut teen loving holes Cougar Blowing a Young dick wwe paige vs nikki bella istanbul escort bayan spanish porn usex video porno biznes morgan fille porn child porn child porn Setrabet Nulled Scripts Download Nulled for Free xvideo2 Viagra Eczane kamagra jel 1v1 lol mobil ödeme ile bahis tipobet anadolu casino betboo 1xbet cialis 100 mg viagra sipariş dinamo vip baymavi merit slot bahsine giriş onwin bahis bonusal ko cuce kitap alanlar izmir escort izmir escort bayan Toy poodle fiyatları Pomeranian boo slotbar giriş istanbul escort Hacklink Satışı mini shell Kaliteli Puro Satın Al canlı okey oyna antika eşya alanlar jigolo istanbul korsan taksi betbaba giriş betbaba giriş jeton sultanbet giriş sultanbet giriş tempobet giriş tempobet giriş tempobet giriş tipobet giriş tempobet giriş adana seo adana web tasarım tempobet Rulet Siteleri kiralık bahis sitesi 7dak.com/kategori/arkadan-seks okey oyna www.modatablo.com plak alanlar These girls are pretty crazy bodrum escort cialis fiyat vdcasino vdcasino imajbet betvole betlike Supertotobet meritparkbet giriş tolbet antika alanlar,antika eşya alanlar grandpashabet beylikdüzü escort beylikdüzü escort istanbul escort capa escort avcılar escort şirinevler escort kayaşehir escort esenyurt escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bursa escort kapalı escort kapalı escort istanbul escort avcılar escort esenyurt escort esenyurt escort escort beylikduzu kapalı escort

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet